مقاله بررسی نگرش کتابداران کتابخانه های عمومی استان مازندران به مدیریت دانش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات) از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسی نگرش کتابداران کتابخانه های عمومی استان مازندران به مدیریت دانش
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت دانش
مقاله اشتراک دانش،کتابدار
مقاله کتابخانه عمومی
مقاله مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صیامیان حسن
جناب آقای / سرکار خانم: شهرابی افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: باب الحوائجی فهیمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف مطالعه حاضر، بررسی نگرش کتابداران کتابخانه های عمومی استان مازندران به مدیریت دانش است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و در اجرای آن از روش تحقیق پیمایشی – تحلیلی استفاده شده است. کتابداران رسمی و پیمانی کتابخانه های عمومی استان مازنداران ۱۱۰ (نفر) کل جامعه پژوهش را تشکیل می دهند. این تحقیق در سال ۱۳۸۹ با ابزار پرسش نامه نگرش به مدیریت دانش و اشتراک دانش سنجیده است.
یافته ها: نتایج نشان داد که بین نگرش به مدیریت دانش کتابداران کتابخانه های عمومی استان مازندران با اشتراک دانش رابطه وجود دارد. بین اعتماد کتابداران کتابخانه های عمومی استان مازندران و همکاری آنان در اشتراک دانش رابطه وجود دارد. بین گشاده رویی کتابداران کتابخانه های عمومی استان مازندران با همکاری آنان در اشتراک دانش رابطه وجود دارد. بین سیستم های پاداش در کتابخانه های عمومی استان مازندران و همکاری کتابداران در اشتراک دانش رابطه وجود دارد.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر بر اهمیت توجه به توسعه همکاری بیشتر بین کتابداران برای ارتقاء مدیریت دانش، همکاری و اشتراک دانش تاکید دارد.