مقاله بررسی نگرش و عکس العمل افراد سیگاری نسبت به پیام های هشداردهنده بهداشتی پاکت های سیگار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران (فارسی) از صفحه ۹ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسی نگرش و عکس العمل افراد سیگاری نسبت به پیام های هشداردهنده بهداشتی پاکت های سیگار
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیام هشداردهنده پاکت سیگار
مقاله نگرش
مقاله عکس العمل
مقاله فرد سیگاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدیان علی
جناب آقای / سرکار خانم: آقاملایی تیمور
جناب آقای / سرکار خانم: مدنی عبدالحسین
جناب آقای / سرکار خانم: قنبرنژاد امین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: یکی از روش های مهم آگاه سازی مصرف کنندگان سیگار از مخاطرات سیگار، پیام های بهداشتی است که روی پاکت های سیگار درج می شوند. هدف این مطالعه تعیین نگرش و عکس العمل افراد سیگاری به پیام های هشداردهنده بهداشتی درج شده روی پاکت های سیگار می باشد.
روش کار: این پژوهش مقطعی بر روی ۳۰۰ نفر از افراد سیگاری شهر بندر عباس در سال ۱۳۹۲ انجام شد. افراد مورد مطالعه به صورت تصادفی از ۱۰ منطقه شهری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه ای شامل مشخصات دموگرافیک، نگرش و عکس العمل افراد سیگاری بود. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS 19 و آزمون های توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: میانگین سنی افراد مورد مطالعه ۳۶٫۸ سال با انحراف معیار ۹٫۹ و دامنه ۱۸ تا ۷۰ سال بود. بطور میانگین ۱۳٫۶ سال سابقه مصرف سیگار داشتند، میانگین تعداد نخ سیگار مصرفی روزانه ۱۳٫۳ بود. از نظر تحصیلات اکثریت نمونه ها ( ۴۱٫۳ درصد) دیپلم بودند. ۲% نمونه ها دارای نگرش ضعیف، ۴۴% نگرش متوسط و ۵۴ درصد نگرش خوب نسبت به پیام بهداشتی درج شده بر روی پاکت های سیگار داشتند. ۴۴ درصد آن ها به پیام ها عکس العمل خوب (توجه، صحبت در مورد پیام ها، یادآوری، تنفر، ترس) نشان دادند. بین عکس العمل افراد سیگاری نسبت به پیام های بهداشتی و نگرش آن ها رابطه معناداری وجود داشت (p<0.05). نمونه هایی که نگرش خوب به پیام ها داشتند به پیام ها توجه کرده، هنگام سیگار کشیدن پیام ها را به یاد آورده، در مورد آن ها صحبت می نمودند و پیام ها در آن ها ایجاد ترس و تنفر کرده بود.
نتیجه گیری: طبق یافته های این مطالعه، لازم است در طراحی پیام های روی پاکت های سیگار به ویژگی هایی مانند جلب توجه، افزایش آگاهی، یادآوری عوارض مصرف سیگار، تفکر در مورد عوارض، افزایش نگرانی، ایجاد ترس و تنفر توجه شود تا منجر به عکس العمل و در نتیجه کاهش مصرف سیگار در افراد گردد.