مقاله بررسی نگرش و عملکرد نسبت به رفتارهای پرخطر و ایمن و ارتباط آن با آسیب های فک و صورت در موتور سواران شهر اصفهان در سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۹۲ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۲۵۱ تا ۲۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسی نگرش و عملکرد نسبت به رفتارهای پرخطر و ایمن و ارتباط آن با آسیب های فک و صورت در موتور سواران شهر اصفهان در سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلاه ایمنی
مقاله آسیب
مقاله موتور سیکلت
مقاله نگرش
مقاله تصادفات
مقاله ایمنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیدمعلمی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی شادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف این مطالعه، بررسی نگرش و عملکرد نسبت به رفتارهای پرخطر و ایمن و ارتباط آن با آسیب های فک و صورت در موتور سواران شهر اصفهان در سال ۱۳۹۰ بود.
مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی بر روی ۳۸۵ موتورسوار که به طور تصادفی از پنج میدان پرتردد انتخاب گردیدند، انجام گرفت. اطلاعات از طریق مصاحبه جمع آوری شد که شامل فاکتور های زمینه ای، سابقه تصادف و آسیب، نگرش در زمینه استفاده از کلاه ایمنی و خطرات موتور سواری، عملکرد در زمینه استفاده از کلاه ایمنی و تخلفات موتور سواری بودند. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه ۱۱٫۵، شاخص های توصیفی و آنالیز c2 تحلیل گردید (a= 0.05).
یافته ها: نگرش موتور سواران در زمینه های مورد بررسی مثبت بود، اما تاثیری بر کاهش میزان حوادث و آسیب های ایجاد شده و افزایش استفاده از کلاه ایمنی نداشت. فقط ۲۲ درصد افراد استفاده منظم از کلاه ایمنی را گزارش کردند. گروه های سنی بالاتر، متاهل، دارای فرزند و با تخلف کمتر استفاده بیشتر از کلاه ایمنی را گزارش کردند (p value<0.05). مشاهده فردی که در اثر تصادف دچار آسیب به سر شده بود مهم ترین عامل برای شروع به استفاده از کلاه ایمنی و گرما، تهویه نامناسب و محدودیت دید، مهم ترین عوامل عدم استفاده از کلاه ایمنی بودند. افراد با سابقه تخلفات بیشتر، حوادث و آسیب های بدنی از جمله آسیب های سر و صورت بیشتری داشتند (p value<0.001).
نتیجه گیری: با وجود داشتن نگرش مثبت، تعداد کمی از موتور سواران از کلاه ایمنی استفاده می کنند. بررسی عوامل انگیزشی در استفاده از کلاه ایمنی و نیز عوامل منفی تاثیرگذار بر عدم استفاده از کلاه ایمنی در برنامه ریزی های آموزشی و ارتقای سلامت و ایمنی ضروری است.