مقاله بررسی نگرش معلمان نسبت به نظام ارزیابی عملکرد کارکنان آموزشی در آموزش و پرورش شهرستان گرمسار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت فرهنگی از صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسی نگرش معلمان نسبت به نظام ارزیابی عملکرد کارکنان آموزشی در آموزش و پرورش شهرستان گرمسار
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی عملکرد
مقاله کارآمدی
مقاله کارکنان آموزشی
مقاله نگرش معلمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حدادیان احمد
جناب آقای / سرکار خانم: بینش مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی زیبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: هدف کلی از انجام پژوهش حاضر بررسی نگرش معلمان نسبت به نظام ارزیابی عملکرد کارکنان آموزشی در آموزش و پرورش شهرستان گرمسار می باشد.
روش پژوهش: جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دبیران مقطع متوسطه در آموزش و پرورش شهرستان گرمسار در سال تحصیلی ۱۳۹۱-۱۳۹۰ که در مجموع ۳۷۰ دبیر می باشد، تشکیل داده است. که از میان آنها به روش تصادفی طبقه ای ۱۹۱ نفر بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند، که تعداد ۸۹ نفر آنها مرد و ۱۰۲ نفر زن، حجم نمونه را تشکیل داده است. در این پژوهش فرضیه ها (۷ فرضیه) و سوال های مرتبط با هدف و منظور یک نظام ارزیابی عملکرد صحیح در سازمان، مطرح و در قالب پرسشنامه استاندارد، با میزان پایایی ۹۵٫۳۸ در اختیار نمونه آماری قرار گرفته است. پس از جمع آوری اطلاعات جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل شاخص های فراوانی، گرایش مرکزی، نمودار دایره ای و ستونی و شاخص های مرکزی و در آمار استنباطی از آزمون t تک نمونه ای از طریق نرم افزار spss استفاده شده است.
یافته ها و نتیجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد نظام ارزیابی عملکرد کارکنان از حیث بهبود ارتقای سطح عملکرد، از حیث بهینه سازی تعیین نظام پرداخت ها، به لحاظ تشخیص کارکنان مستعد برای ارتقا، از حیث شناسایی کارکنان مستحق تنزیل درجه، در رابطه با شناسایی نیاز های آموزشی کارکنان، در رابطه با بهبود نظام ارتباطات بین کارکنان و در رابطه با تعیین افراد مشمول اخراج کارآمد نمی باشد و هر ۷ فرضیه مورد تایید قرار نگرفته است.