مقاله بررسی نگرش مربیان و دانشجویان پرستاری اراک به مراقبت از سالمندان در سال ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در بالینی پرستاری و مامایی از صفحه ۴۶ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسی نگرش مربیان و دانشجویان پرستاری اراک به مراقبت از سالمندان در سال ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگرش
مقاله بیمار سالمند
مقاله مربی پرستاری
مقاله دانشجوی پرستاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورفرزاد زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: قمری زارع زهره
جناب آقای / سرکار خانم: فرمهینی فراهانی مولود
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پرستاران یکی از مهمترین اعضای تیم مراقبت هستند که در امر مراقبت از سالمندان دخالت موثر دارند و نگرش آن ها نسبت به مراقبت از سالمندان، به طور بالقوه تاثیر مهمی بر کیفیت مراقبت های ارائه شده خواهد داشت. پژوهش حاضر با هدف تعیین نگرش مربیان و دانشجویان پرستاری نسبت به مراقبت از سالمندان انجام گرفت.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی- تحلیلی بر رو کلیه دانشجویان سال سوم و چهارم پرستاری (۱۱۶ نفر) و مربیان بالینی (۲۲ نفر) دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال ۱۳۹۱ انجام شد. نمونه ها به شیوه سرشماری انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده شد و نمره نگرش پس از کدگذاری، بر حسب میزان امتیاز کسب شده در سه سطح ضعیف، متوسط و خوب رتبه بندی گردید.
یافته ها: مربیان (۳٫۶۹±۰٫۴۲) نگرش موافق تری نسبت به مراقبت از افراد سالمند در مقایسه با دانشجویان (۳٫۴۵±۰٫۳۲) داشتند، که این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود (P=0.01). اکثریت دانشجویان پرستاری (۸۳٫۶%) و مربیان (۷۲٫۷%) نگرش متوسطی نسبت به مراقبت از بیماران سالمند داشتند.
نتیجه گیری: اگرچه ضعف نگرش در این مطالعه مشهود نبوده و کمتر به چشم خورد، با این حال مربیان می توانند با کسب دانش و تغییر در نگرش، الگوی مناسبی برای دانشجویان باشند و از تلاش برای القای درک ارزشمندی سلامتی برای تمامی افراد جامعه از جمله سالمندان و ایجاد شرایط زندگی بهتر برای ایشان دریغ نورزند.