مقاله بررسی نگرش مدرسان زن جهت شناسائی و تدوین مولفه های سلامت سازمانی به منظور ارتقای آن در آموزشکده های سما مناطق ۲ و ۱۳ در سال تحصیلی ۱۳۹۱-۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۲۷ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسی نگرش مدرسان زن جهت شناسائی و تدوین مولفه های سلامت سازمانی به منظور ارتقای آن در آموزشکده های سما مناطق ۲ و ۱۳ در سال تحصیلی ۱۳۹۱-۱۳۹۰
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت سازمانی
مقاله چارچوب ادراکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده امیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: پازارگادی مهرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: جمالی اختر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف اصلی تبیین مولفه های سلامت سازمانی برای تدوین چارچوب ادراکی مطلوب از آن برای آموزشکده های سمای دانشگاه آزاد اسلامی انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدرسان زن آموزشکده های سمای مناطق ۲ و ۱۳ دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل می دهند حجم نمونه آماری این پژوهش از طریق جدول مورگان به تعداد ۱۸۶ نفر، طبق شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. در این پژوهش از روش تحقیق میدانی (پیمایشی) و از شیوه های تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی از جمله آزمون کایزر مایر الکین و آزمون کرویت بارتلت، آزمون تحلیل عاملی، تکنیک چرخش واریماکس، آزمون مانوا استفاده شده است. ابزار اندازه گیری مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته سلامت سازمانی با ضریب پایایی ۰٫۹۸۶ و با روایی تایید شده از طریق نظر متخصصان می باشد. در این پژوهش ۸ عامل به عنوان مولفه های اساسی سلامت سازمانی شناسایی گردید که به ترتیب اهمیت عبارتند از ۱- رهبری خادمیت، ۲- توزیع بهینه قدرت و ارتباطات، ۳- همبستگی، ۴- نوآور بودن، ۵- کفایت حل مشکل، ۶- کاربرد منابع، ۷- خودمختاری، ۸- روحیه، که مجموعا ۸۱ درصد از کل واریانس سازه سلامت سازمانی را تبیین می نمایند.