مقاله بررسی نگرش متخصصین و کارشناسان کادر توان بخشی شهر شیراز نسبت به فرایند کار تیمی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم توانبخشی از صفحه ۱۳۱۹ تا ۱۳۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسی نگرش متخصصین و کارشناسان کادر توان بخشی شهر شیراز نسبت به فرایند کار تیمی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توان بخشی
مقاله کار تیمی
مقاله پرسش نامه تعیین نگرش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شقایق فرد بهار
جناب آقای / سرکار خانم: درخشان راد سیدعلیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کمالی سروستانی فهیمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: توان بخشی فرایندی مستمر با طیفی از تخصص های مختلف است. یکی از جنبه های مهم این فرایند، کار تیمی است. تیم توان بخشی شامل متخصصین طب فیزیکی، فیزیوتراپیست، کاردرمانگر، گفتاردرمانگر و کارشناس اعضای مصنوعی است، بنابراین نگرش این اعضا نسبت به نحوه انجام کار تیمی تاثیر بسزایی در کیفیت فرایند توان بخشی خواهد داشت. هدف این مطالعه، بررسی نگرش متخصصین یاد شده نسبت به کار تیمی بود.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی – مقطعی بود. روش نمونه گیری به شیوه سرشماری و جامعه آماری شامل دستیاران و متخصصین طب فیزیکی، کارشناسان کاردرمانی، گفتاردرمانی، فیزیوتراپی و اعضای مصنوعی شاغل در مراکز درمانی خصوصی و دولتی شهر شیراز بود. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته نگرش تیمی بود. ضریب Cronbach’s alpha برای بررسی پایایی پرسش نامه، تحلیل عاملی برای بررسی ویژگی های ساختاری پرسش نامه و آزمون t برای بررسی وضعیت نگرش مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها: ضریب Cronbach’s alpha (0.87) موید پایایی خوب پرسش نامه بود. بر اساس یافته های مطالعه تمامی گروه های شغلی از نگرش مثبتی نسبت به کار تیمی برخوردار بودند (P<0.05). با توجه به برآورد درصد پاسخ داده شده به سوالات پرسش نامه، عوامل موثر و مخاطره آمیز در روند کار تیمی از دیدگاه افراد استخراج گردید.
نتیجه گیری: رویکرد بیمارمحور، آگاهی کافی نسبت به دانش و مهارت سایر اعضا و رعایت ارزش های اخلاقی و حرفه ای برخی عوامل موثر در بهبود کار تیمی و اختلافات شخصی اعضا، ارتباطات درون گروهی ضعیف، پنداشت نامناسب از درخواست کمک و عدم آگاهی کافی نسبت به روند انجام کار گروهی از عوامل مخاطره آمیز می باشد.