مقاله بررسی نگرش زنان نسبت به مدیریت بدن (مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی شیراز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۳۵ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسی نگرش زنان نسبت به مدیریت بدن (مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی شیراز)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنان
مقاله مدیریت بدن
مقاله نگرش
مقاله سبک زندگی
مقاله مدگرایی
مقاله مصرف گرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راسخ کرامت اله
جناب آقای / سرکار خانم: مبری معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: ماجدی سیدمسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این تحقیق بررسی نگرش دانشجویان دختر نسبت به مدیریت بدن و عوامل تاثیرگذار بر آن در میان دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز است. در این پژوهش از نظریه گیدنز و فدرستون به عنوان چارچوب نظری استفاده شده است. روش این تحقیق پیمایشی می باشد. جمعیت نمونه این تحقیق با استفاده از فرمول لین به میزان ۳۷۰ نفر از میان دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز تعیین گردید. برای جمع آوری دادهای تحقیق از تکنیک پرسشنامه و روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد. اعتبار پژوهش به روش اعتبار صوری و پایایی آن با کمک آماره الفای کرونباخ سنجیده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین نگرش زنان نسبت به مدیریت بدن و عواملی مانند درآمد، پذیرش عام، پذیرش در گروه همسالان، پذیرش سازمانی، مدگرایی، مصرف رسانه ای، انتظارات اجتماعی، امکانات اقتصادی و اجتماعی، مصرف گرایی، کسب هویت، لذت طلبی و سبک زندگی، ارتباط معنادار وجود دارد. این در حالی است که بین نگرش زنان نسبت به مدیریت بدن و عواملی مانند سن، اشتغال حین تحصیل، تاهل و مقطع تحصیلی ارتباط معناداری دیده نشد.