مقاله بررسی نگرش دبیران دانش آموزان گروه کم توان ذهنی نسبت به دوره پیش حرفه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات روانشناختی از صفحه ۱۵ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسی نگرش دبیران دانش آموزان گروه کم توان ذهنی نسبت به دوره پیش حرفه ای
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانش آموز
مقاله کم توان ذهنی
مقاله نیازهای ویژه
مقاله دوره پیش حرفه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کشاورز سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: شهریاری احمدی منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: مملکت دوست فرح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر، به منظور بررسی اثربخشی دوره پیش حرفه ای در دانش آموزان با نیازهای ویژه از دیدگاه معلمین آنها انجام شد. نمونه مورد بررسی، شامل ۱۲۷ دبیر پیش حرفه ای (۷۸ زن، ۴۹ مرد) بود که از بین دبیران زن و مرد مدارس پیش حرفه ای دانش آموزان با نیازهای ویژه شهر و شهرستانهای استان تهران به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. فرضیه های این پژوهش، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ای با ۱۶ سوال و مقیاس لیکرت ۵ درجه ای انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از آزمون توصیفی و آزمون کای دو استفاده شد. نتایج نشان داد که اکثر معلمان پیش حرفه ای بر این اعتقادند که محتوای در نظر گرفته شده با توانائی، علایق، امکانات مناسب، فضای آموزشی، ساعات کلاسی و کتابهای آموزشی تناسب دارد اما با منابع آموزشی این دوره و ضوابط پذیرش دانش آموزان جهت ورود به دوره متوسطه حرفه ای تناسب ندارد.