مقاله بررسی نگرش اعضای هیات علمی زن دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در مورد موانع ارتقاء آنان به پست های مدیریتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت سلامت از صفحه ۳۶ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسی نگرش اعضای هیات علمی زن دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در مورد موانع ارتقاء آنان به پست های مدیریتی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعضای هیات علمی زن
مقاله موانع ارتقاء
مقاله دانشگاه علوم پزشکی یزد
مقاله پست های مدیریتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بردبار غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: هادی ندوشن حسین
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: علیرغم سطح دانش و تخصص یکسان اعضای هیات علمی مرد و زن، به نظر می رسد فرصت های دست یابی به پست های مدیریتی آنها یکسان نباشد. هدف از این مطالعه، بررسی وضع موجود اعضای هیات علمی زن دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سمت های مدیریتی و شناسایی موانع ارتقاء اعضای هیات علمی زن به پست های مدیریتی از دیدگاه آنان می باشد.
روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی و به صورت پیمایشی است که در آن نظرات اعضای هیات علمی زن دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد بر اساس پرسشنامه پژوهشی مستخرج از مبانی نظری و ادبیات تحقیق، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از آمار توصیفی و آزمون خی دو برای تحلیل داده ها استفاده شد.
یافته ها: در این مطالعه، ۲۸ درصد از اعضای هیات علمی زن دارای پست های مدیریتی در سطوح گوناگون بودند. ۴۴٫۴ درصد از زنان مدیر، دارای سمت مدیر گروه بودند. رابطه معنی داری بین سابقه کار افراد و دارا بودن پست مدیریتی وجود داشت (P<0.05). فرهنگ حاکم بر سازمان، ساختارهای نادرست موجود در سازمان و عوامل اجتماعی به عنوان دلایل عمده عدم مشارکت اعضای هیات علمی زن در پست های مدیریتی دانشگاهی شناسایی شدند.
بحث: دلیل عمده مشارکت اعضای هیات علمی زن در پست های مدیریتی، عوامل اجتماعی، فرهنگ حاکم بر سازمان و ساختارهای نادرست موجود در سازمان است. فرهنگ سازی در جامعه، تغییر ساختارهای موجود در دانشگاه ها و اصلاح فرایند ارتقاء بر اساس شایسته سالاری، می تواند منجر به افزایش حضور زنان در سمت های مدیریتی دانشگاهی شود.