مقاله بررسی نگرش اساتید دانشگاه علوم پزشکی جهرم نسبت به متغیرهای مرتبط با رضایت تحصیلی دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در توسعه آموزش در علوم پزشکی از صفحه ۳۸ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسی نگرش اساتید دانشگاه علوم پزشکی جهرم نسبت به متغیرهای مرتبط با رضایت تحصیلی دانشجویان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضایتمندی تحصیلی
مقاله دانشجویان
مقاله نگرش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: مهبودی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: فرخ آبادی فروغ
جناب آقای / سرکار خانم: بن راضی غایش آرمیتا
جناب آقای / سرکار خانم: بهارلو رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: توجه به کیفیت آموزشی هدف اول مدیران، اساتید و سیاستگذاران در امر سیاستگذاری سلامت جامعه است. از این رو دانشگاه ها به دنبال تامین نیازها و انتظارات دانشجویان هستند و با توجه به اینکه یکی از ارکان اصلی دانشگاه ها دانشجویان می باشند، لذا این مطالعه با هدف تعیین نگرش اساتید دانشگاه علوم پزشکی جهرم نسبت به متغیرهای مرتبط با رضایت تحصیلی دانشجویان در سال ۱۳۹۱ انجام گرفت.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی- مقطعی با مشارکت ۴۸ نفر از اساتید دانشگاه علوم پزشکی جهرم انجام گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته ۴۴ سوالی بود که عوامل رضایتمندی تحصیلی را در شش بعد فردی، آموزشی، اخلاقی، مدیریتی، امکانات رفاهی و شغلی از دیدگاه اساتید بررسی می نمود.
یافته ها: مهم ترین متغیرهای مرتبط با رضایتمندی تحصیلی از دیدگاه اساتید به ترتیب شامل استفاده از کادر آموزشی مجرب جهت ارایه دروس، علاقمندی به رشته تحصیلی و القای اعتماد به نفس به دانشجویان توسط اساتید و مسوولین می باشد. نتایج مطالعه نیز نشان داد که بین بعد آموزشی و پژوهشی و متغیرهای رشته و پایه تحصیلی ارتباط معنی داری وجود دارد (p<0.05) و در سایر موارد ارتباط معنی داری مشاهده نشد (p<0.05).
نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه، بعد اخلاقی و روانشناختی مهم ترین متغیرهای مرتبط با رضایتمندی تحصیلی دانشجویان شناخته شدند. لذا توجه بیشتر به حیطه های اخلاقی و روانشناختی در دانشگاه ها از جانب برنامه ریزان آموزشی و مدیران پیشنهاد می گردد.