مقاله بررسی نیازهای روانی – اجتماعی اعضای خانواده بیماران بستری در بخش های مراقبت قلب و مراقبت ویژه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پرستاری مراقبت ویژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه ۲۵۹ تا ۲۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسی نیازهای روانی – اجتماعی اعضای خانواده بیماران بستری در بخش های مراقبت قلب و مراقبت ویژه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیازهای روانی – اجتماعی
مقاله خانواده
مقاله بخش مراقبت قلب
مقاله بخش مراقبت ویژه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرحدی مهدیه
جناب آقای / سرکار خانم: نویدیان علی
جناب آقای / سرکار خانم: فصیحی هرندی طیبه
جناب آقای / سرکار خانم: کیخایی اسداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: شناخت و برطرف کردن نیازهای روانی اجتماعی اعضای خانواده بیماران بستری در بخش های ویژه یک ضرورت و اولویت غیر قابل انکار برای پرستاران است. این مطالعه با هدف «بررسی و مقایسه نیازهای روانی اجتماعی اعضای خانواده بیماران بستری در بخش های مراقبت قلب و مراقبت ویژه» انجام شد.
روش ها: این مطالعه توصیفی – تحلیلی از نوع مقایسه ای بر روی صد نفر از اعضای درجه اول خانواده بیماران بستری در هر یک از بخش های مراقبت قلب و مراقبت ویژه بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) زاهدان (مجموعا دویست نفر) در سال ۱۳۹۰ انجام شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه بررسی نیازهای روانی – اجتماعی خانواده بیماران بستری در بخش های ویژه جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS18 و به کمک آزمون های تی تست و تست دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: در بعضی آیتم ها مانند نیاز به ملاقات و تغییر ساعات آن، مورد قبول واقع شدن اعضای خانواده توسط پرستاران، صحبت با آن ها در مورد احساساتشان، شناخت بخش ویژه و مشارکت در درمان بیمار بین دو گروه از نظر آماری تفاوت معنی داری وجود داشت (۰٫۰۵>p).
نتیجه گیری: با توجه به معنی دار بودن این آیتم ها در دو گروه به نظر می رسد ایجاد فرصت های ملاقات بیشتر و همچنین دادن اطلاعات بیشتر به اعضای خانواده در مورد روند درمان بیماران هم به بهبود نیازهای روانی – اجتماعی و هم کاهش واکنش های روانی ایجاد شده در اعضای خانواده بیماران در بخش های مراقبت ویژه کمک خواهد نمود.