مقاله بررسی نیازهای اعضای هیات علمی از دیدگاه استادان، مدیر گروه ها و روسای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۱۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مهندسی آموزشی: تکنولوژی و طراحی آموزشی از صفحه ۵۳ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسی نیازهای اعضای هیات علمی از دیدگاه استادان، مدیر گروه ها و روسای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۱۱
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیازسنجی
مقاله نیاز
مقاله اعضای هیات علمی
مقاله دانشگاه آزاد اسلامی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسین پور سهیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف سنجش نیازهای اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، منطقه ۱۱ انجام شده است. این پژوهش، توصیفی تحلیلی است و در آن از تکنیک توافق محور (دلفی) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه اعضای هیات علمی تمام وقت (پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی) دانشگاه آزاد اسلامی، منطقه ۱۱ را شامل می شود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، ۲۱۵ عضو هیات علمی برای گردآوری داده ها انتخاب شدند، از پرسشنامه محقق ساخته که حاوی ۱۰۰ گویه با مقیاس ده درجه ای است، استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون فریدمن برای اولویت بندی نیازها بهره گرفته شده است. بر اساس نتایج تحقیق، اولویت نیازها در هر شش مقوله از دیدگاه اعضای هیات علمی و مدیر گروه ها و روسا تا اولویت پنجم تعیین شدند. اولویت بندی مقوله های نیازها از دیدگاه اعضای هیات علمی و روسا به ترتیب شامل نیازهای آموزشی، پژوهشی، اجتماعی، شخصیتی اخلاقی، رفاهی معیشتی و ارتقایی است. بین دیدگاه اعضای هیات علمی و مدیر گروه ها و روسا در مقوله نیازهای آموزشی تفاوت معنی داری وجود ندارد، ولی بین دیدگاه اعضای هیات علمی ومدیر گروه ها و روسا در مقوله های پژوهشی و شخصیتی اخلاقی، رفاهی معیشتی، ارتقایی و اجتماعی تفاوت معنی داری وجود دارد.