مقاله بررسی نیازهای اطلاعاتی پرونده الکترونیک سلامت بیماران دیالیزی از دیدگاه متخصصان نفرولوژی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مدیریت سلامت از صفحه ۱۳ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسی نیازهای اطلاعاتی پرونده الکترونیک سلامت بیماران دیالیزی از دیدگاه متخصصان نفرولوژی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیازاطلاعاتی
مقاله پرونده الکترونیک سلامت
مقاله بیماران دیالیزی
مقاله نفرولوژی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: خوشکام معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: بابایی راضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: به منظور طراحی هرچه بهتر پرونده الکترونیک سلامت در سطح ملی، تعیین نیازهای اطلاعاتی ذینفعان آن از جمله بیماران دیالیزی امری بسیار حیاتی است. در این پژوهش انواع نیازهای اطلاعاتی پرونده الکترونیک سلامت بیماران دیالیزی از دیدگاه متخصصان نفرولوژی تعیین شده است.
روش کار: در این مطالعه توصیفی مقطعی، بر اساس نمونه های در دسترس، ۲۵ نفر از متخصصین نفرولوژی شاغل در مراکز دیالیز شهر تهران انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده پرسشنامه ای شامل هفت بخش (اطلاعات دموگرافیک، عمومی، تشخیصی، درمانی، سوابق، وضعیت و سایر موارد) مربوط به انواع نیازهای اطلاعاتی پرونده الکترونیک بیماران دیالیزی بود که جامعه پژوهش موارد ضروری را از یک تا ده ارزش گذاری کردند. تحلیل داده ها با نرم افزار آماریSPSS ، با گرفتن میانگین رتبه های داده شده به هر مورد صورت گرفت.
یافته ها: در اولویت بندی، بیشترین میانگین، نام و نام خانوادگی (۹٫۲)، شماره مستندات پزشکی و گروه خونی (۹٫۵)، تست ها و نتایج آزمایشات (۹٫۷)، نوع دیالیز (۹٫۸)، سابقه جراحی شکم و سابقه پیوند (۹٫۶)، علت نارسایی کلیه (۹٫۶) توصیه های پس از ترخیص و هشدارهای بالینی (۸٫۴) بود و کمترین میانگین، وضعیت تاهل (۶٫۴)، امضای الکترونیک (۷٫۵)، نتایج رادیولوژی (۹)، تاریخ نصب کاتتر (۸٫۸)، سوابق فامیلی بیماری (۸٫۴)، ناهنجاری مادرزادی (۸٫۴) و گزارش داده های مالی (۶٫۸) گزارش شد.
بحث: در طراحی پرونده الکترونیک سلامت بیماران دیالیزی، اطلاعاتی نظیر نام و نام خانوادگی، شماره مستندات، گروه خونی، تست ها و نتایج آزمایشات، نوع دیالیز، سابقه جراحی و پیوند، علت نارسایی کلیه، توصیه های ترخیص و هشدارهای بالینی باید در درجه اول اهمیت قرار گیرند. ایجاد پرونده الکترونیک سلامت بیماران دیالیزی مبتنی بر نیازهای ذینفعان آن، از درجه اهمیت بالایی برخوردار است، لذا ضروری است تدابیر لازم در این زمینه اتخاذ گردد.