مقاله بررسی نیازهای اطلاعاتی مرتبط با سلامت زنان تحت عمل جراحی در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال ۹۲-۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول شهریور ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۸ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسی نیازهای اطلاعاتی مرتبط با سلامت زنان تحت عمل جراحی در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال ۹۲-۹۱
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی نیاز
مقاله زنان
مقاله عمل جراحی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاهویی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: صمدی فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: گازرانی مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: مظفری زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: عدم آگاهی نسبت به شیوه زندگی و مراقبت بیماران بعد از عمل جراحی و عدم دسترسی به این نوع اطلاعات، خطر شکایات بیماران را افزایش می دهد. مطالعه حاضر با هدف شناسایی نیازهای اطلاعاتی مرتبط با سلامت و تمایل به نحوه دسترسی به این اطلاعات در بین زنانی که تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند، انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی در سال ۹۲-۱۳۹۱ بر روی ۱۵۰ نفر از زنانی که در بخش های زنان و جراحی زنان بیمارستان های شهر سمنان تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند، انجام شد. ابزار گردآوری داده ها در این مطالعه، پرسشنامه پژوهشگر ساخته ای بود که بر اساس جستجو در متون علمی تهیه شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۶) و روش های آمار توصیفی و آزمون کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: ۷۴ نفر (%۴۹٫۳) از واحدهای پژوهش، اطلاع داشتن از فعالیت های مفید و مضر بعد از عمل را به عنوان اولویت اول نیاز اطلاعاتی خود اعلام کردند. در زمینه مراقبت بهتر، ۱۱۱ نفر (۷۴%) از زنان، اطلاع از عوارض مصرف دارو را به عنوان اولین نیاز اطلاعاتی خود گزارش کردند. همچنین ۱۰۰ نفر (%۶۶٫۶۵) از زنان تمایل داشتند اطلاعات از طریق کتابچه راهنما در اختیار آنها قرار گیرد.
نتیجه گیری: اکثر زنانی که تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند، به منظور مراقبت بهتر از خود به اطلاعات متعددی نیاز داشتند و اکثرآنها ترجیح می دادند که قبل از عمل جراحی از طریق پزشکان خود و در قالب کتابچه راهنما به این اطلاعات دسترسی داشته باشند.