مقاله بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در طب توانبخشی از صفحه ۴۲ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیازهای اطلاعاتی
مقاله اعضای هیات علمی
مقاله دانشجویان تحصیلات تکمیلی
مقاله دانشکده علوم توانبخشی
مقاله دانشگاه علوم پزشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جولاهی ساروی لاله
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی سیدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: خادمی کلانتری خسرو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و اهداف: شناخت نیازهای اطلاعاتی اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و برآورده کردن این نیازها در تولید علم و ارتقای دانش تاثیر گذار است. هدف بررسی نیازهای اطلاعاتی جامعه مورد مطالعه در دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال ۱۳۹۰می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی-مقطعی که ابزار گردآوری پرسشنامه خودساخته شامل ۵۶ سوال که پرسشهای آن توسط صاحبنظرانی در علوم کتابداری و آمار زیستی ارزیابی و اعتبار آن مورد تایید قرار گرفت پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ بیش از ۸۵% محاسبه شد، جامعه آماری شامل ۹۳ نفر و دادهها توسط نرم افزار۱۸ spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: یافته ها نشان داد که (۹۱٫۶%) افراد جامعه، اینترنت را به عنوان انتخاب اول و در تامین نیاز اطلاعاتی (۵۰٫۷%) رجوع به کتابخانه دانشکد را بر گزیده اند . دراستفاده ازسایتهای اینترنتی به عنوان یک منبع اطلاعاتی، (۸۶٫۹%)از پاسخگویان، موتور جستجوی گوگل را به عنوان انتخاب اول و حدود ( ۱۳%) انتخابهای بعدی آنها بوده است، اولویت استفاده از منابع به ترتیب کتابهای چاپی (۷۳٫۳%)، Science Direct (59.2%)، Pubmed (53.1%) بوده است، مهمترین مانع دسترسی به منابع علمی (۸۱٫۳%) سرعت کم شبکه از نظر پاسخگویان بوده است. . نیاز به آموزش در بین جامعه آماری زن و مرد با مقدار (p=0.236) تفاوت معنی داری دیده نشد. بین اساتید و داشجویان تحصیلات تکمیلی از نظر مفید بودن کنفرانسها با مقدار (P=0.856) تفاوت معنی داری حاصل نشد.
نتیجه گیری: پاسخگویان از اینترنت به عنوان منبع اصلی برای به دست آوردن اطلاعات استفاده میکنند. جامعه پژوهش مهمترین منابع مورد استفاده را به ترتیب منابع چاپی، جستجو در گوگل، سایتهای علمی Sciencedirect و pubmed به کار میگیرند. پاسخ دهندگان مشکل عمده را سرعت کم اینترنت در بدست آوری اطلاعات اظهار داشته اند.