مقاله بررسی نیازهای آموزش مداوم پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی شهر یزد با استفاده از تکنیک دلفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد از صفحه ۷۳ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: بررسی نیازهای آموزش مداوم پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی شهر یزد با استفاده از تکنیک دلفی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیاز سنجی اموزش مداوم پرستاران تکنیک دلفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی حمیده
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی خدیجه
جناب آقای / سرکار خانم: نصیریانی خدیجه
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: بنادرخشان همایون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شناسایی نیازهای اموزشی نخستین گام در برنامه ریزی اموزشی پرستاران و پیش نیاز یک برنامه اموزشی موثر است. لذا این بررسی به منظور تعیین نیازهای آموزشی پرسنل پرستاری بیمارستانهای اموزشی انشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی شهر یزد انجام گردیده است.
روش بررسی: این مطالعه یک مطالعه کیفی پیمایشی است که به روش نیازسنجی دلفی نیازهای اموزشی پرستاران شاغل در بیمارستانهای اموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی شهریزد در چهار مرحله بررسی شد.
یافته ها: تمامی پاسخگویان در ۲۶ مورد به عنوان نیازهای آموزشی تخصصی و ۱۷ موردنیاز اموزشی عمومی به توافق رسیدند که اولویت نیازهای تخصصی به ترتیب: احیاء قلبی ریوی، مراقبت ویژه، کار با دستگاهها و تجهیزات بخش و اولویت نیازهای اموزشی عمومی شامل: مسایل حقوقی در پرستاری، کنترل عفونت، مدیریت در پرستاری، بوده است.
بحث و نتیجه گیری: از یافته های این تحقیق میتوان در تدوین برنامه های اموزش مداوم پرستاران استفاده نمود و در نهایت موجب ارتقاء عملکرد پرستاران و در نتیجه مراقبت بهتر از بیماران شد.