مقاله بررسی نیازهای آموزشی مرتبط با رشد حرفه ای مدرسان دانشکده صدا و سیما که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی از صفحه ۵۵ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسی نیازهای آموزشی مرتبط با رشد حرفه ای مدرسان دانشکده صدا و سیما
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیاز سنجی آموزشی
مقاله آموزش عالی
مقاله رشد حرفه ای مدرسان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرزابیگی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: فرهمندخواه حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با روش توصیفی-پیمایشی به کشف و اولویت بندی نیازهای آموزشی مدرسان دانشکده صدا و سیما، در سال تحصیلی ۸۶-۱۳۸۵ پرداخته است که در چهار گروه آموزشی ارتباطات، هنرهای رسانه ای، مهندسی رسانه و دروس عمومی و معارف اسلامی مشغول به تدریس هستند. با استفاده از تکنیک دلفی و تکنیک تجزیه و تحلیل شغل به مجموعه ای از نیازهای مرتبط با رشد حرفه ای دست یافته شد و پس از پالایش و اولویت بندی آنها، تعداد ۴۷ نیاز در سه حیطه برنامه ریزی درسی، تدریس و ارزشیابی آموزشی مشخص گردید. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته می باشد که سوالات بسته پاسخ بوده و از طیف لیکرت پیروی می کند. مدرسان در پرسشنامه به دو سوال درباره هر یک از نیازها پاسخ دادند اول ضرورت یادگیری آن نیاز در حرفه مدرسی و دوم ارزیابی از وضعیت خود. در این تحقیق با الهام از الگوی نیاز سنجی کلاین به بررسی نیازها پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدرسان دانشکده صدا و سیما در سال تحصیلی ۸۶-۸۵ می باشد که تعداد آنها ۷۵ نفر بوده است. با توجه به در دسترس بودن استادان و همکاری آنها تعداد ۷۰ پرسشنامه جمع آوری گردید. در این تحقیق برای تعیین پایایی ابزار اندازه گیری از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. آمار توصیفی نظیر فراوانی، درصد گیری و میانگین به کار رفته است از تحلیل عامل برای دسته بندی نیازها در عوامل کوچکتر و نیز تایید اعتبار ابزار تحقیق استفاده شده و برای مقایسه اولویت های نیازهای آموزشی گروههای آموزشی از تحلیل پارامتریک آزمون t وابسته و از تحلیل ناپارامتریک ویلکاکسون استفاده شده است. کلیه فعالیت های آماری این تحقیق در نرم افزار (SPSS) انجام شده است. از نتایج نیاز سنجی می توان گفت که، با توجه به نیازهای مشترک بین گروه های آموزشی مورد اشاره، مدرسان دانشکده صدا و سیما در این مقولات نیاز به آموزش دارند: آشنایی با حیطه های طبقه بندی اهداف (شناختی، عاطفی و روانی-حرکتی)، کاربرد روش گردش علمی در تدریس، کاربرد روش نمایشی در تدریس، آشنایی با فنون کارگاه آموزشی، آموزش از راه دور، آشنایی با اینترنت، آشنایی با ویژگی های روان شناختی دانشجویان، مدیریت کلاس، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و فنون ارزشیابی.