مقاله بررسی نیازهای آموزشی مراقبت از خود در بیماران کرونری قلب بستری در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی از صفحه ۳۰ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسی نیازهای آموزشی مراقبت از خود در بیماران کرونری قلب بستری در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیازسنجی آموزشی
مقاله خود مراقبتی
مقاله بیماری عروق کرونری قلب
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایمانی آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: ایمانی الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آموزش رفتارهای خود مراقبتی مبتنی بر نیاز در افراد مبتلا به بیماریهای مزمن از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این راستا مطالعه حاضر با هدف تعیین نیازهای آموزشی مراقبت از خود در بیماران کرونری قلب بستری در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال ۱۳۹۰ انجام شد.
روش بررسی: در یک مطالعه توصیفی مقطعی، با استفاده از روش نمونه گیری سرشماری نیازهای آموزشی ۲۰۰ بیمار کرونری قلب بررسی شد. روش جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته شامل مشخصات جمعیت شناختی و سوالات نیاز سنجی (۲۲ سوال) در ۴ حیطه، در سه طیف کم تا زیاد بر اساس مقیاس لیکرت بود. روایی محتوای با استفاده از نظر اساتید و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ۰٫۸۱ تایید شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی (توزیع فراوانی و درصد) و آزمون های آماری من ویتنی،کای دو و آنالیز واریانس در سطح اطمینان ۹۵ درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نیاز آموزشی افراد در ۱۸ درصد موارد کم، ۴۴ درصد متوسط و ۳۸ درصد زیاد بود. بیشترین نیاز آموزشی در حیطه قلب مربوط به علائم بیماری قلبی ۸۲ درصد، در حیطه فعالیت و استراحت، برنامه ورزشی ۹۰ درصد، درحیطه داروهای قلبی، شناخت عملکرد داروها ۷۶ درصد و در حیطه تغذیه، محدودیت های غذایی ۷۶ درصد بود و نیازهای آموزشی با سطح تحصیلات رابطه معناداری داشت (P=0.049).
نتیجه گیری: در تمامی حیطه ها، نیازهای آموزشی بیماران کرونری قلب متوسط به بالا بود. لذا آموزش مبتنی بر نیازهای بیماران قلبی خصوصا در بیماران کم سواد، ضروری به نظر می رسد.