مقاله بررسی نیازهای آموزشی توانبخشی مادران کودکان اتستیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در پژوهش در علوم توانبخشی از صفحه ۹۹۱ تا ۱۰۰۵ منتشر شده است.
نام: بررسی نیازهای آموزشی توانبخشی مادران کودکان اتستیک
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کودکان اتستیک
مقاله نیازهای آموزشی توانبخشی
مقاله نیازسنجی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری نکاح سیدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: باقری نژاد مینا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اتیسم اختلال عصب شناختی رو به گسترشی است که ابعاد مختلف عملکرد کودک و خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد و نیازمند ارایه خدمات توانبخشی و درمانی چند بعدی و گاه مادام العمر است لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی نیازهای مادران کودکان اتیستیک انجام شده است.
مواد و روش ها: این پژوهش از نوع نیازسنجی است. گروه نمونه، والدین ۴۱ نفر از کودکان اتیسم را شامل می شود که به صورت نمونه گیری در دسترس از سه کلینیک اتیسم شهرستان مشهد، انتخاب شدند. شرکت کنندگان، پرسشنامه پژوهشگرساخته، شامل نه مقوله آموزشی – توانبخشی را کامل کردند. پایایی کل پرسشنامه (نه مقوله) به شیوه ضریب آلفای کرونباخ a=0.94 محاسبه شد.
یافته ها: نتایج تی تک نمونه ای نشان داد که والدین کودکان اتیسم، همه مقوله های آموزشی – توانبخشی را مورد نیاز ارزیابی کردند و چهار مقوله آشنایی با مسایل خودیاری کودک، آشنایی با مهارت های بازی کودک و بازی کردن والدین با کودک، آشنایی با مشکلات شناختی و ذهنی کودک و آموزش مهارت های ارتباطی را بسیار مورد نیاز ارزیابی کردند. همچنین، نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که سن کودک، ترتیب تولد کودک، سن مادر و میزان تحصیلات والدین، در اولویت بندی نیازها، تاثیری نداشته است.
نتیجه گیری: به کارگیری نتایج و اولویت های مستخرج از نیازسنجی حاضر می تواند متخصصان و درمانگران را جهت ارایه خدمات توان بخشی و روانشناختی از اولویت بالا یا در حد بسیار مورد نیاز تا اولویت های بعدی یا در حد مورد نیاز یاری رسانند.