مقاله بررسی نیازبه کلانژیوگرافی روتین حین عمل جراحی کلسیستکتومی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۶۷۵ تا ۶۸۱ منتشر شده است.
نام: بررسی نیازبه کلانژیوگرافی روتین حین عمل جراحی کلسیستکتومی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنگ کلدوک باقیمانده
مقاله سنگ مجرای صفراوی مشترک
مقاله کلانژیوگرافی حین عمل جراحی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیریزدی سیدمصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: علوی فرزانه بابک
جناب آقای / سرکار خانم: خشنود اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سنگ باقیمانده مجرای صفراوی مشترک (کلدوک) به سنگ هایی که حین عمل جراحی باقی گذاشته شوند یا مدت کوتاهی پس از عمل جراحی کلسیستکتومی تشخیص داده شوند، طبقه بندی می شود. این مطالعه به منظور تعیین فراوانی سنگ باقیمانده کلدوک و بررسی نیاز به کلانژیوگرافی روتین حین عمل جراحی کلسیستکتومی انجام شد.
روش بررسی: در این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی انجام شد، ۲۰۰ بیماری که به صورت متوالی در سال ۱۳۹۰ در بیمارستان شهید صدوقی یزد مورد عمل جراحی کلسیستکتومی قرار گرفته بودند، بررسی شدند. اطلاعات لازم با استفاده از شرح حال، معاینه بیماران مورد مطالعه، پرونده بیماران و پیگیری آنها طی یک ماه پس از آن در قالب یک فرم جمع آوری گردید و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
نتایج: از تعداد ۲۰۰ بیمار که تحت عمل جراحی کلسیستکتومی قرار گرفتند تنها یک بیمار (۰٫۵%) سنگ باقیمانده کلدوک داشت، قبل از عمل جراحی ۱۹ بیمار (۹٫۵%) با احتمال سنگ کلدوک تحت ERCP قرار گرفتند که در ۱۶ بیمار (%۸) اسفنکتروتومی و خروج سنگ انجام شد که از این ۱۶ بیمار، ۱۴ بیمار (۸۷٫۵%) سطح سرمی آلکالین فسفاتاز افزایش یافته قبل از عمل، ۱۲ بیمار (۷۵%) سطح سرمی بیلی روبین افزایش یافته قبل از عمل و ۹ بیمار (۵۶٫۳%) شواهد سونوگرافی قبل از عمل غیرطبیعی داشتند که ارتباط معنی دار بین این سه متغیر با سنگ کلدوک قبل از عمل وجود داشت.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده توصیه می گردد در صورت غیرطبیعی بودن هر کدام از سه متغیر
فوق الذکر با احتمال وجود سنگ کلدوک قبل از عمل جراحی کلسیستکتومی، اقدامات تشخیصی تکمیلی شامل MRC یا ERC انجام گردد.