مقاله بررسی نوع ایدئولوژی برنامه درسی اعضای هیات علمی دانشکده های علوم تربیتی دانشگاه های دولتی سطح شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی) از صفحه ۵۹ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسی نوع ایدئولوژی برنامه درسی اعضای هیات علمی دانشکده های علوم تربیتی دانشگاه های دولتی سطح شهر تهران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایدئولوژی برنامه درسی
مقاله ایدئولوژی دانش پژوهان علمی
مقاله ایدئولوژی یادگیرنده محور
مقاله ایدئولوژی بازسازی اجتماعی
مقاله ایدئولوژی کارآیی اجتماعی
مقاله هیات علمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: فرمیهنی فراهانی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی نوع ایدئولوژی برنامه درسی اعضای هیات علمی دانشکده های علوم تربیتی دانشگاه های دولتی سطح شهر تهران انجام شده است. روش پژوهش توصیفی پیمایشی بوده و جامعه و نمونه آماری پژوهش برابر بوده به طوری که شامل کلیه اعضای هیات علمی علوم تربیتی مستقر در دانشکده های علوم تربیتی سطح شهر تهران در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ بوده است. از مجموع ۹۵ نفر اعضای هیات علمی حدودا ۸۱ نفر شامل ۳۰ درصد زن و ۷۰ درصد مرد حاضر به همکاری با پژوهشگر شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه استاندارد ایدئولوژی برنامه درسی شیرو (۲۰۰۸) بوده که بر اساس شش مولفه؛ هدف، تدریس، یادگیری، دانش، فراگیر و ارزشیابی به تعیین چهار نوع ایدئولوژی برنامه درسی (دانش پژوهان علمی، یادگیرنده محور، بازسازی اجتماعی و کارآیی اجتماعی) پرداخته است. به منظور تحلیل داده ها از آمار توصیفی فراوانی و درصد و هم چنین رسم نمودار ایدئولوژی برنامه درسی استفاده گردید. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که از مجموع اعضای هیات علمی؛ ۵ درصد به ایدئولوژی دانش پژوهان علمی، ۱۱ درصد به ایدئولوژی کارآیی اجتماعی، ۶۹ درصد به ایدئولوژی یادگیرنده محور، ۱۱ درصد به ایدئولوژی بازسازی اجتماعی و هم چنین ۴ درصد نیز به صورت ترکیبی به ایدئولوژی های یادگیرنده محور و کارآیی اجتماعی گرایش نشان داده بودند. با توجه به یافته های بدست آمده می توان گفت که ایدئولوژی غالب برنامه درسی اکثر اعضای هیات علمی، ایدئولوژی یادگیرنده محور بوده است.