مقاله بررسی نقش گونه های پرستار (حامی) بر حفظ تنوع گونه ای در سه تیمار مختلف چرایی (عرصه های چرایی شدید، متوسط و قرق) مطالعه موردی: در مراتع ییلاقی سرعلی آباد گرگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۱۵ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش گونه های پرستار (حامی) بر حفظ تنوع گونه ای در سه تیمار مختلف چرایی (عرصه های چرایی شدید، متوسط و قرق) مطالعه موردی: در مراتع ییلاقی سرعلی آباد گرگان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکوسیستم مرتع
مقاله چرای دام
مقاله شاخص شانون
مقاله گیاهان پرستار
مقاله گیاهان زیراشکوب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجر نوید
جناب آقای / سرکار خانم: جوری محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجر ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: باغستانی فر محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اکوسیستم های مرتعی تحت فشار زیستی چرای دام، تعادل برهمکنش های تسهیلی و رقابتی میان گیاهان به سمت کاهش رقابت و افزایش روابط تسهیلی پیش می رود. در چنین شرایطی همبستگی مکانی میان گیاهان پرستار و گیاهان زیراشکوب نیز افزایش می یابد. این همبستگی های مکانی، باعث زیاد شدن شانس بقا و تنوع زیستی گیاهان زیراشکوب نسبت به گیاهان فضای باز می شود. هدف از این تحقیق بررسی نقش گونه های پرستار (حامی) بر حفظ تنوع گونه ای زیراشکوب در عرصه های چرایی در مراتع ییلاقی سرعلی آباد گرگان بود. نمونه برداری در سه سایت متفاوت از لحاظ شدت چرا شامل چرای شدید، چرای متوسط و قرق انجام شد. بدین منظور در هر سه منظقه مورد نظر 45 پلات یک مترمربعی به صورت سیستماتیک تصادفی مستقر گردید. نیمی از این پلات ها به فضای باز بین بوته ها و نیم دیگر به هر یک از بوته های پرستار اختصاص یافت و تعداد پایه گونه ها در هر یک از پلاتها ثبت شد. سپس شاخص های تنوع شانون برای برآورد تنوع گیاهان در فضای بین بوته و زیر بوته ها در سه منطقه چرایی استفاده شدند. نتایج نشان داد که شاخص تنوع گونه ای شانون در گیاهان زیراشکوب نسبت به فضای باز بیشتر بود. همچنین با کاهش شدت چرا، میزان تنوع بیشتر شد بطوری که میزان تنوع در عرصه چرای متوسط در زیراشکوب بیشتر از دو منطقه چرایی دیگر بود.