مقاله بررسی نقش ورزش در سلامت روان و شادکامی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در سلامت و روان شناسی از صفحه ۶۱ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش ورزش در سلامت روان و شادکامی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر کرمان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ورزش
مقاله سلامت روان
مقاله شادکامی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شکوهی مقدم سولماز
جناب آقای / سرکار خانم: زیوری رحمان محمود
جناب آقای / سرکار خانم: لسانی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این تحقیق، بررسی رابطه ورزش با سلامت روان و شادکامی در بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر کرمان بوده است. روش پژوهش، توصیفی به شیوه همبستگی است و نمونه مورد بررسی ۳۸۴ دانش آموز دختر و پسر مقطع متوسطه شهر کرمان می باشد که به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند، برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه ۲۸ سوالی سلامت روان (۱۹۷۹)، برای سنجش شادکامی از پرسش نامه ۲۹ ماده ای شادکامی آکسفورد (۱۹۸۹) و برای تعیین نوع و میزان ورزش از پرسش نامه ۱۵ سوالی محقق ساخته استفاده شده است. اطلاعات با نرم افزار آماری SPSS 18 و با استفاده از آمار توصیفی، رگرسیون دومتغیره و چندمتغیره و تی تست تحلیل شد. نتایج بیانگر آن است که با اطمینان (p<0.01) بین ورزش و سلامت روان، ورزش و شادکامی و سلامت روان و شادکامی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد. همچنین از خرده مقیاس های سلامت روان، بین اضطراب و افسردگی با شادکامی (p<0.01) رابطه منفی و معناداری وجود دارد، در حالی که بین کارکرد جسمانی و کارکرد اجتماعی با شادکامی رابطه معناداری وجود ندارد. هم چنین نتایج حاکی از آن است که میزان ورزش و سلامت روان آزمودنی ها در دو گروه دختر و پسر تفاوت معناداری با هم دارد (p<0.05)، اما بین شادکامی دختران و پسران تفاوت معنا داری دیده نشد.