مقاله بررسی نقش واسطه ای تنظیم شناختی هیجان در رابطه میان والدگری و سازگاری تحصیلی در دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در روشها و مدلهای روان شناختی از صفحه ۸۳ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش واسطه ای تنظیم شناختی هیجان در رابطه میان والدگری و سازگاری تحصیلی در دانشجویان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله والدگری
مقاله تنظیم شناختی هیجان
مقاله سازگاری تحصیلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سامانی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: حسین چاری مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این مطالعه تبیین نقش واسطه گری تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین والدگری و سازگاری تحصیلی در دانشجویان بود. بدین منظور یک گروه ۴۰۰ نفری از دانشجویان دانشگاه شیراز (شامل ۲۳۳ دختر و ۱۶۷ پسر) به شیوه خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از سه مقیاس پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان، پرسشنامه سبک والدگری آلاباما و پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانشجویان استفاده گردید. به منظور تحلیل داده ها، از روش آماری رگرسیون چندگانه، با بکارگیری روش مراحل بارون و کنی (۱۹۸۶) استفاده شد. نتایج این تحلیل حاکی از تایید نقش واسطه گری تنظیم شناختی هیجان بود. نتایج این مطالعه نشان داد که والدگری کارآمد موجب افزایش استفاده از استراتژی های مثبت تنظیم شناختی هیجان جهت سازگاری تحصیلی در دانشجویان می شود و استراتژی های مثبت تنظیم شناختی هیجان در بین سبک های والدگری و سازگاری تحصیلی نقش واسطه ای ایفا می کنند.