مقاله بررسی نقش واحد سازمانی حسابداری در اتخاذ تصمیمات برون سپاری سازمان (مطالعه موردی: شرکت های فعال درصنعت نساجی شهرستان یزد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در حسابداری مدیریت از صفحه ۷۳ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش واحد سازمانی حسابداری در اتخاذ تصمیمات برون سپاری سازمان (مطالعه موردی: شرکت های فعال درصنعت نساجی شهرستان یزد)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برون سپاری
مقاله شدت رقابت
مقاله عملکرد شرکت
مقاله راهبرد
مقاله مشارکت واحد سازمانی حسابداری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نایب زاده شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: مروتی شریف آبادی علی
جناب آقای / سرکار خانم: گلشن مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واحد سازمانی حسابداری در اتخاذ تصمیمات برون سپاری شرکت های فعال در صنعت نساجی شهرستان یزد است. مدل این تحقیق با استفاده از متغیرهای شدت رقابت، اندازه ی شرکت، عملکرد شرکت، راهبرد رهبری هزینه و راهبرد تمایز به عنوان متغیر مستقل و میزان مشارکت واحد سازمانی حسابداری در اتخاذ تصمیمات برون سپاری به عنوان متغیر وابسته، شکل گرفته است. روش تحقیق این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی بوده و بر حسب روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است که با بکارگیری ابزار پرسش نامه و روش پیمایشی، داده های مورد نیاز جمع آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های فعال در صنعت نساجی شهرستان یزد بوده است و از روش نمونه گیری طبقه ای برای انتخاب نمونه استفاده شده و تعداد ۱۷۵ نمونه قابل قبول جمع آوری شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه معنی داری بین شدت رقابت و اندازه شرکت با میزان مشارکت واحد حسابداری در اتخاذ تصمیمات برون سپاری وجود دارد و بین عملکرد شرکت، راهبرد رهبری هزینه و راهبرد تمایز با میزان مشارکت واحد حسابداری در اتخاذ تصمیمات برون سپاری رابطه معنی داری وجود ندارد.