مقاله بررسی نقش هراس اجتماعی در انزوای اجتماعی زنان روستایی مورد مطالعه روستاهای دالاهو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۳ در پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی از صفحه ۹۵ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش هراس اجتماعی در انزوای اجتماعی زنان روستایی مورد مطالعه روستاهای دالاهو
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انزوای اجتماعی
مقاله هراس اجتماعی
مقاله زنان روستایی
مقاله ترس
مقاله اجتناب
مقاله ناراحتی فیزیولوژیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی گل مراد
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از مسائل اساسی در حوزه علوم اجتماعی و بویژه در جامعه شناسی، بحث انزوای اجتماعی زنان است. بدون شک، مشارکت اجتماعی به معنی هماهنگی و درگیر شدن همه اجزای نظام اجتماعی در جهت دستیابی به اهداف نظام، یکی از خصوصیات مهم جامعه مطلوب است. این امر هنگامی حاصل می گردد که اعضای آن جامعه به عنوان عناصر تشکیل دهنده اجزای نظام اجتماعی وظایف خود را شناخته، به آن عمل نمایند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی نقش هراس اجتماعی در انزوای اجتماعی زنان روستایی در شهرستان دالاهوست. این پژوهش با استفاده از روش پیمایش و از طریق ابزار پرسشنامه استاندارد شده انجام شد. جامعه آماری مورد مطالعه کل زنان مناطق روستایی دالاهوست. تعداد ۴۰۰ نفر از جامعه آماری به شیوه تصادفی طبقه ای با استفاده از جدول لین برای مطالعه انتخاب شدند. از اعتبار صوری و سازه برای روایی و آلفای کرونباخ برای پایایی ابزار پژوهش استفاده شد و از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس برای آزمون فرضیات و تکنیک رگرسیون برای سنجش مدل پژوهش استفاده شد. براساس یافته های پژوهش، رابطه بین متغیرهایی، چون سن (r=0.25)، میزان تحصیلات (r=0.41) و میزان درآمد (r=0.081) است. مقدار Beta برای هراس اجتماعی برابر ۰٫۴۷ بیانگر این است که به ازای یک واحد افزایش در میزان هراس اجتماعی، متغیر وابسته انزوای اجتماعی برابر ۰٫۴۷ تغییر می کند. مقدار R² نشان می دهد این متغیر به تنهایی توانسته است ۰٫۴۲ از واریانس متغیر وابسته (انزوای اجتماعی) را تبیین کند (R2=0.42). میانگین نمره هراس اجتماعی افراد در بعد ترس اجتماعی برابر ۱۹٫۴۳، در بعد اجتناب اجتماعی برابر ۲۳٫۱۵ و در بعد ناراحتی فیزیولوژیک برابر ۱۶٫۱۲ است. بین میانگین های هر بعد با هم تفاوت است و این تفاوت مشاهده شده براساس آزمون F با مقدار ۴٫۵۲۸ و در سطح معنی داری ۰٫۰۰۳ تایید شده است.