مقاله بررسی نقش میکروارگانیسم های میکوریزایی از نوع ویسکولار- آربوسکولار (VAM) بر برخی صفات گیاه سورگوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش میکروارگانیسم های میکوریزایی از نوع ویسکولار- آربوسکولار (VAM) بر برخی صفات گیاه سورگوم
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله میکوریزا
مقاله سورگوم
مقاله میکروارگانسیم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهربان احمد
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدی قربان
جناب آقای / سرکار خانم: وزان سعید
جناب آقای / سرکار خانم: اردکانی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری شریف آباد حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروز همزیستی قارچ های میکوریزا به عنوان یکی از میکرو ارگانیسم های مفید دامنه فعالیت خود را در صنایع مختلف گسترش داده است. برای مثال در کشاورزی نقش قارچ های میکروریزا به عنوان کودهای کار ساز در تامین نیازمندی های گیاهان غیر قابل انکار است. که باید در توسعه و ترویج این مهم در جامعه کشاورزی کوشید. به همین منظور تحقیقی جهت بررسی تاثیر سویه های مختلف مایکوریزا vesicular – arbuscular(VAM) بر عملکرد و اجزای آن بر سورگوم آزمایشی در مرکز تحقیقات کشاورزی سیستان اجرا گردید. این تحقیق در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام گرفت. کلیه عملیات زراعی مطابق با عرف منطقه اعمال گردید. نتایج نشان داد که اثر متقابل میکوریزا بر ارقام سورگوم از نظر صفات مورد بررسی معنی دار می باشد. به طوری که بیشترین عملکرد دانه مربوط به رقم (KGS 25) با حضور (glomus etanicatum) با بیش از ۳۵۰۰ کیلو گرم بر هکتار بوده است. با توجه به نتایج حاصله رقم مذکور به علت داشتن صفاتی همچون ارتفاع بوته، وزن خشک برگ و ساقه و نیز داشتن قطر ساقه مطلوب که از اجزای مهم و موثر بر عملکرد گیاهان علوفه ای هستند به عنوان بهترین رقم جهت اهداف علوفه ای در منطقه تحت آزمایش انتخاب و توصیه گردید.