مقاله بررسی نقش میانجی گرانه قابلیت های بازاریابی در رابطه بین جهت گیری های استراتژیک و عملکرد سازمان: مطالعه موردی در بانک ملی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهشگر (مدیریت) از صفحه ۹۷ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش میانجی گرانه قابلیت های بازاریابی در رابطه بین جهت گیری های استراتژیک و عملکرد سازمان: مطالعه موردی در بانک ملی ایران
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهت گیری های استراتژیک
مقاله بازارگرایی
مقاله قابلیت های بازاریابی
مقاله عملکرد
مقاله بانک ملی ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خیری بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: روشنی عارفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق روابط علی میان جهت گیری های استراتژیک، قابلیت های بازاریابی و عملکرد سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. با این که شواهد زیادی مبنی بر وجود بازارگرایی در سازمان ها موجود است، ولی سازمان ها درک کافی از چگونگی به کارگیری این دارایی برای دستیابی به مزیت رقابتی ندارند. از طرفی جهت گیری های استراتژیک از جمله نوآوری گرایی، رقیب گرایی، مشتری گرایی، کارآفرینی گرایی، کارمندگرایی و هزینه گرایی به عنوان مکمل بازارگرایی، می توانند مزیت رقابتی پایدار و عملکرد عالی برای سازمان به ارمغان بیاورند. جهت گیری های استراتژیک به طور خودکار منجر به عملکرد بهتر نمی شوند، اما رفتارهای خاصی را به دنبال دارند که بر عملکرد سازمان اثر می گذارد. بنابراین، نقش قابلیت های بازاریابی و بازارگرایی به عنوان متغیرهای میانجی که رابطه بین جهت گیری های استراتژیک و عملکرد را تقویت می کنند، مورد مطالعه قرار گرفته است. اطلاعات موردنیاز جهت آزمون مدل مفهومی ارائه شده از جمع آوری ۲۲۶ پرسش نامه از مدیران شعب بانک ملی ایران به دست آمده است. جهت آزمون پیوندهای علی بین متغیرها در مدل مفهومی از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در بانک ملی ایران کارآفرینی گرایی و کارمندگرایی بر بازارگرایی تاثیر مثبت دارد. ولی بین سایر جهت گیری های استراتژیک و بازارگرایی رابطه معنی داری یافت نشد. همچنین، عملکرد این بانک در فضای رقابتی کنونی تحت تاثیر متغیرهای بازارگرایی و قابلیت های بازاریابی قرار دارد.