مقاله بررسی نقش میانجی معنویت سازمانی در ارتباط بین توانمندسازی روانشناختی و بروز رفتارهای کارآفرینانه (مورد مطالعه: شرکت ماموت) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۶۱ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش میانجی معنویت سازمانی در ارتباط بین توانمندسازی روانشناختی و بروز رفتارهای کارآفرینانه (مورد مطالعه: شرکت ماموت)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توانمندسازی
مقاله توانمندسازی روان شناختی
مقاله کارآفرینی
مقاله رفتارهای کارآفرینانه
مقاله معنویت
مقاله معنویت کاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کوشکی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: مسلمی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاثیر توانمندسازی روانشناختی بر کارایی و اثربخشی مدیریتی و سازمانی بر کسی پوشیده نیست. از سویی دیگر به نظر بسیاری از محققان و نظریه پردازان، نقش افراد کارآفرین در سازمان ها قابل توجه بوده و چنانچه شرایطی فراهم شود که کارکنان بتوانند رفتارهای کارآفرینانه را در سازمان بروز دهند و به نتیجه برسانند، می تواند نویدبخش دستیابی به سازمانی کارآفرین باشد و مزایای معنویت کاری مواردی از قبیل افزایش خلاقیت، افزایش صداقت و اعتماد، افزایش تعهد سازمانی، بهبود نگرش های شغلی کارکنان همچون افزایش رضایت شغلی، مشارکت شغلی و… می باشد و همه این مزایا به صورت مستقیم و غیرمستقیم باعث بهبود عملکرد و اثربخشی سازمانی می شوند. این مقاله به بررسی تاثیر ابعاد توانمندسازی روان شناختی و معنویت کاری بر بروز رفتارهای کارآفرینانه در شرکت ماموت پرداخته است. بر اساس مدل مفهومی به دست آمده از ترکیب سه متغیر توانمندسازی روان شناختی، معنویت کاری و بروز رفتارهای کارآفرینانه، شش فرضیه تدوین و در انتها نیز مدل تحقیق بر اساس تحلیل مسیر آزمون شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین سه متغیر مورد بررسی در این پژوهش، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.