مقاله بررسی نقش میانجی عزت نفس و خود کارآمدی در رابطه بین سبک زندگی اسلامی و سازگاری اجتماعی جوانان شهر مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در جامعه شناسی مطالعات جوانان از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش میانجی عزت نفس و خود کارآمدی در رابطه بین سبک زندگی اسلامی و سازگاری اجتماعی جوانان شهر مشهد
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک زندگی اسلامی
مقاله عزت نفس
مقاله خودکارآمدی
مقاله سازگاری اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طولابی زینب
جناب آقای / سرکار خانم: صمدی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: مطهری نژاد فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اسلام یکی از ابزارهای سازنده سبک زندگی انسان می باشد. دستورات دینی و معنویت، شکل دهنده و تاثیرگذار بر سبک زندگی افراد است. هدف این پژوهش بررسی نقش میانجی عزت نفس و خودکارآمدی در رابطه بین سبک زندگی اسلامی و سازگاری اجتماعی جوانان شهر مشهد است. با استفاده از پرسشنامه اطلاعات از ۲۳۵ نفر جمع‎ آوری شد. برای سنجش سبک زندگی اسلامی از پرسشنامه محقق ساخته و برای سنجش عزت نفس، خودکارآمدی و سازگاری اجتماعی از پرسشنامه هایی که از پرسشنامه استاندارد الهام گرفته شده، استفاده شده است. داده های جمع آوری شده به وسیله دو نرم افزار SPSS و LISREL تجزیه و تحلیل شد. از نرم افزار LISREL برای انجام تحلیل عاملی تاییدی و آزمون مدل تحقیق استفاده شد. همچنین به منظور بررسی پایایی و انجام تحلیل عاملی اکتشافی از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که سبک زندگی اسلامی اثر مثبت و معناداری بر عزت نفس و خودکارآمدی دارد، عزت نفس و خودکارآمدی اثر مثبت و معناداری بر سازگاری اجتماعی دارد.