مقاله بررسی نقش میانجی اعتماد و تعهد سازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی در بیمارستان ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مدیریت بازرگانی از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش میانجی اعتماد و تعهد سازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی در بیمارستان ها
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدالت سازمانی
مقاله رفتارهای شهروندی سازمانی
مقاله تعهد
مقاله اعتماد
مقاله سیستم های مدیریت منابع انسانی
مقاله تحلیل مسیر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیدجوادین سیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عابدی احسان
جناب آقای / سرکار خانم: یزدانی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پورولی بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه کارکنان در سازمان های خدماتی نقش مهمی در تحقق اهداف سازمان ها و به ویژه کیفیت خدمات آنها دارند. یکی از انواع سازمان هایی که در آنها، کیفیت خدمات نقش بسیار مهمی دارد، بیمارستان ها هستند که با انبوه زیادی از بیماران و بستگان آنها در ارتباط هستند. پژوهش های پیشین نشان داده است، کیفیت خدمات سازمان ها تحت تاثیر رفتارهای خاصی از کارکنان به نام رفتارهای شهروندی قرار می گیرد. با مطرح شدن نقش و اهمیت رفتارهای شهروندی در سازمان های خدماتی، پژوهش های وسیعی روی این گونه رفتارها و عوامل موثر بر آن انجام شده است. رفتارهای شهروندی خود تحت تاثیر متغیرهای زیادی همچون عدالت سازمانی، سبک رهبری، اعتماد سازمانی، تعهد سازمانی و غیره قرار می گیرند. از این رو، پژوهشگران با بررسی سابقه پژوهش های گذشته، به یک مدل مفهومی برای تاثیرگذاری این عوامل بر روی رفتارهای شهروندی دست یافتند و این مدل را در یک بیمارستان دولتی از طریق پرسشنامه مورد سنجش و آزمون قرار دادند. روش پژوهش این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی – مدل معادلات ساختاری بوده است. در پایان برای بهبود تاثیرگذاری عوامل موثر بر رفتارهای شهروندی، پیشنهاداتی ارائه شده است.