مقاله بررسی نقش مهندسین کشاورزی در توانمندسازی گندم کاران در افزایش تولید گندم در استان کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی از صفحه ۴۹ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش مهندسین کشاورزی در توانمندسازی گندم کاران در افزایش تولید گندم در استان کرمانشاه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم کاران
مقاله مهندسین کشاورزی
مقاله توانمندسازی
مقاله کرمانشاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلزاری اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: میردامادی سیدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر به بررسی نقش مهندسین کشاورزی در توانمندسازی گندم کاران در افزایش تولید گندم در استان کرمانشاه پرداخته است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی به روش توصیفی، پیمایشی است که با استفاده از پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری شامل ۱۱۴۷۰ نفر از کشاورزان گندم کار در استان کرمانشاه بودند که از این تعداد بر اساس فرمول کوکران، ۲۹۱ نفر به عنوان نمونه با کمک روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای تعیین روایی پرسشنامه، از نظریات و پیشنهادات اساتید گروه ترویج کشاورزی، محققان و کارشناسان کشاورزی استان کرمانشاه استفاده شد. اعتبار پرسشنامه های تحقیق با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و برابر با ۸۱ درصد گردید. نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین متغیرها نشان داد که بین متغیرهای تماس با مهندسین کشاورزی، بازدید از اراضی آبی و دیم، استفاده از آموزش انفرادی، عملی، سخنرانی و کلاس آموزشی با متغیر میزان توانمندی گندم کاران در افزایش تولید گندم رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج حاصل از تاثیر جمعی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از طریق رگرسیون چند متغیره حاکی از آن است که چهار متغیر آموزش عملی، بازدید از مزارع دیم، کلاس آموزشی و تماس با مهندسین کشاورزی حدود ۵۵ درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند.