مقاله بررسی نقش معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری در تامین امنیت اجتماعی شهروندان (مطالعه موردی منطقه ۳ شهرداری تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات مدیریت شهری از صفحه ۲۹ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری در تامین امنیت اجتماعی شهروندان (مطالعه موردی منطقه ۳ شهرداری تهران)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امنیت اجتماعی
مقاله شهرداری
مقاله امنیت مالی
مقاله امنیت بهداشتی
مقاله امنیت جانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هندیانی عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی امیری سیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پیلوار فریبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: امروزه نقش و اهمیت امنیت در پیشرفت هر جامعه ای تا بدان پایه است که آن را بستر و پیش نیاز هر گونه توسعه ای دانسته اند خصوصا در جوامع در حال توسعه که با انواع بحران ها و چالش های مستمر ناشی از عقب ماندگی مواجه می باشند. این پژوهش با هدف بررسی نقش معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری در تامین امنیت اجتماعی شهروندان تهرانی با شش مولفه امنیت مالی، بهداشتی، روانی، جانی، شغلی و زیستی به مرحله اجرا درآمده است.
روش پژوهش: در این تحقیق پیمایشی از روش مطالعه توصیفی اکتشافی استفاده شده و جامعه آماری شامل دو گروه می باشد که گروه اول شهروندان منطقه ۳ شهرداری و گروه دوم نیز کلیه مسوولین و کارشناسان معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران است. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته بوده که توسط هر دو گروه جامعه تکمیل و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و MINITAB مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. روش نمونه گیری جامعه آماری گروه اول تصادفی و طبقه ای و گروه دوم به صورت تمام شماری می باشد.
یافته ها: از دیدگاه شهروندان، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران اثر معنی داری در تامین مولفه های امنیت اجتماعی شهروندان ندارد. نتایج حاصله نشان می دهد که بین نظرات شهروندان و کارکنان و مسوولین شهرداری در خصوص عملکرد معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران شکاف وجود دارد و کارکنان و مسوولین شهرداری نظر مساعدتری نسبت به عملکرد این معاونت در تامین امنیت اجتماعی و مولفه های آن دارد.
نتیجه گیری: از دیدگاه شهروندان، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران بیشترین تاثیر را بر امنیت بهداشتی شهروندان و کمترین تاثیر را بر امنیت شغلی و جانی آن ها داشته و از دیدگاه کارکنان و مسوولین، این معاونت بیشترین تاثیر را بر امنیت بهداشتی شهروندان و کمترین تاثیر را بر امنیت شغلی، مالی و جانی آن ها داشته است. در بررسی میزان شکاف بین نظرات این دو گروه در خصوص عملکرد معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران می توان گفت کارکنان و مسوولین شهرداری، نظر مساعدتری نسبت به عملکرد این معاونت در تامین امنیت این مولفه ها داشته اند و بیشترین شکاف بین نظرات این دو گروه، در خصوص تامین امنیت شغلی و زیستی شهروندان و کمترین شکاف نیز در خصوص تامین امنیت مالی شهروندان مشاهده می شود.