مقاله بررسی نقش فواید و موانع درک شده در پیش بینی دریافت درشت مغذی ها در زنان مبتلا به سندرم متابولیک: کاربرد تحلیل مسیر در یک مطالعه مقطعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم مهر ماه ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۲۲۶ تا ۱۲۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش فواید و موانع درک شده در پیش بینی دریافت درشت مغذی ها در زنان مبتلا به سندرم متابولیک: کاربرد تحلیل مسیر در یک مطالعه مقطعی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فواید درک شده
مقاله موانع درک شده
مقاله درشت مغذی
مقاله سندرم متابولیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محبی سیامک
جناب آقای / سرکار خانم: آزادبخت لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: فیضی آوات
جناب آقای / سرکار خانم: حضوری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی راد غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مشاهده متن مقدمه: سندرم متابولیک تحت تاثیر عوامل متعددی پدید می آید و رفتارهای تغذیه ای، از عوامل موثر بر پیدایش آن می باشد. از این رو، هدف از این مطالعه آن بود که فواید و موانع درک شده را به عنوان دو سازه موثر بر ایجاد و حفظ رفتارهای تغذیه ای برای پیش بینی مصرف درشت مغذی ها در مبتلایان به سندرم متابولیک مورد ارزیابی قرار گیرد.
روش ها: در این مطالعه مقطعی، ۳۲۹ نفر به صورت سیستماتیک از بین مراجعین مبتلا به سندرم متابولیک مراکز پنج گانه درمان صنعت نفت اصفهان در سال ۱۳۹۱ انتخاب شدند. داده ها توسط پرسش نامه محقق ساخته بر اساس سازه های الگوی ارتقای سلامت که طی مرحله ای جداگانه، طراحی و روایی و پایایی آن مورد بررسی قرار گرفته بود، در ۱۱ بخش گردآوری گردید. برای تحلیل داده ها، از دو نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ و AMOS نسخه ۱۶ استفاده شد.
یافته ها: در این مطالعه، به ترتیب همبستگی معکوس و مستقیم معنی داری بین فواید درک شده و موانع درک شده با دریافت درشت مغذی ها مشاهده شد. مدل نهایی نشان داد که موانع درک شده می تواند ۷۲ درصد تغییرات انرژی دریافتی، ۵۱ درصد تغییرات پروتئین، ۴۲ درصد تغییرات کربوهیدرات و ۸۸ درصد تغییرات چربی را پیش بینی کند و فواید درک شده، می تواند ۲۲ درصد تغییرات انرژی دریافتی، ۱۸ درصد تغییرات پروتئین، ۳۵ درصد تغییرات کربوهیدرات و ۵۶ درصد تغییرات چربی را پیش بینی نماید.
نتیجه گیری: در این مطالعه موانع درک شده قدرت پیش گویی کننده بیشتری نسبت به فواید درک شده برای تعیین دریافت درشت مغذی ها داشتند. بنابراین، با توجه به موانع متعدد درک شده، نمی توان از این بیماران انتظار خود- مراقبتی تغذیه ای مطلوب را داشت.