مقاله بررسی نقش فن آوری اطلاعات در توسعه آموزش های مهارت محور در سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی از صفحه ۶۹ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش فن آوری اطلاعات در توسعه آموزش های مهارت محور در سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فن آوری اطلاعات
مقاله آموزش های مهارت محور
مقاله سازمان آموزش فنی و حرفه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیازآذری کیومرث
جناب آقای / سرکار خانم: صحافی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: شعله کار شیما
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی شاد بهرنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش، با هدف بررسی نقش فن آوری اطلاعات در توسعه آموزش های مهارت محور و ارایه راه کارهایی جهت رفع موانع پیش روی آن در سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان انجام شد. پژوهش حاضر، از نوع زمینه یابی و از لحاظ هدف، کاربردی است. جامعه آماری، کلیه مربیان مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان به تعداد ۱۵۲ نفر می باشند که در سه گروه آموزشی خدمات، کشاورزی و صنعت در سال ۱۳۹۱ به کار مشغول بوده اند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه ۱۰۷ نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته می باشد که روایی آن توسط متخصصان، مورد تایید قرار گرفته و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، ۰٫۸۷ به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح استنباطی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS متناسب با سنجش داده ها و مفروضات آماری، از روش t تک نمونه ای استفاده گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نقش فن آوری اطلاعات در توسعه آموزش های مهارت محور در سازمان آموزشی فنی و حرفه ای استان گلستان فراتر از حد انتظار می باشد و بهره مندی و استفاده از این فن آوری در مراکز آموزشی فنی و حرفه ای استان گلستان می تواند، تا حد قابل تو جهی در رسیدن به آرمان های سازمان فنی و حرفه ای، از قبیل: ایجاد فرصت های برابر آموزشی، به روز کردن آموزش های مهارتی، گسترش و بهبود کارآفرینی و خلاقیت در جامعه، تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بخش های مختلف اقتصادی و توسعه و معرفی مهارت های جدید، تاثیرگذار باشد.