مقاله بررسی نقش فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب در تراکم شانه دار Pleurobrachia sp در خورهای دورق و غزاله در استان خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران) از صفحه ۴۷۸ تا ۴۸۹ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب در تراکم شانه دار Pleurobrachia sp در خورهای دورق و غزاله در استان خوزستان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شانه دار
مقاله .Pleurobrachia sp
مقاله تراکم
مقاله فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب
مقاله استان خوزستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی ده موردی لاله
جناب آقای / سرکار خانم: سواری احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق تغییرات تراکم Pleurobrachia sp. به صورت ماهانه از مهر ۱۳۸۴ تا شهریور ۱۳۸۵ در آبهای سطحی خور دورق و غزاله در استان خوزستان بررسی شد. همچنین تغییرات فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب از قبیل دما، شوری، کدورت، سختی، PO4، NO3، pH، NO2BOD5DO در طی ماه های نمونه برداری اندازه گیری شد. تمامی شانه داران مشاهده شده در این مطالعه از جنسPleurobrachia sp. بودند. کمترین میانگین تراکم Pleurobrachia sp. در تیرماه ۱۳۸۵ (۰٫۶±۰٫۵ تعداد در مترمکعب) در خور دورق و بیشترین میانگین تراکم آنها در بهمن ماه ۱۳۸۴ (۲۸۴۶٫۷±۰٫۴ تعداد در مترمکعب) در خور غزاله بود. بیشترین میانگین شوری در خور دورق در مهرماه (۴۷ گرم در لیتر) و کمترین میانگین شوری در بهمن و اسفند (۳۷ گرم در لیتر) بوده است. بیشترین میانگین دما در خور دورق در مرداد ماه (۳۲ درجه سانتی گراد) و کمترین میانگین دما در بهمن ماه (۱۳ درجه سانتی گراد) بوده است. بیشترین میانگین دما در خور غزاله در مرداد ماه (۳۲ درجه سانتی گراد) و کمترین میانگین دما در بهمن ماه (۱۵ درجه سانتی گراد) بوده است. با توجه به نتایج این تحقیق شوری (P<0.01, r=-0.59) و دمای آب (P<0.05, r=-0.79) بر فراوانی Pleurobrachia sp. در خور دورق اثر معنی دار وکاهشی دارد. در خور غزاله نیز دمای آب (P<0.05, r=-0.43) بر فراوانی این شانه دار اثر معنی دار و کاهشی را نشان داد.