مقاله بررسی نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی بر مهاجرت دانشجویان ایرانی به خارج از کشور (نمونه موردی: دانشگاه علوم پزشکی پته، شهر پچ کشور مجارستان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش اجتماعی از صفحه ۷۳ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی بر مهاجرت دانشجویان ایرانی به خارج از کشور (نمونه موردی: دانشگاه علوم پزشکی پته، شهر پچ کشور مجارستان)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهاجرت
مقاله عوامل اجتماعی
مقاله عوامل فرهنگی
مقاله مجارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راهشخور مریم
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعیان مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: امینی الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مهاجرت به عنوان یکی از موضوعات محوری علوم انسانی و اجتماعی، پدیده ای است که هم در کشورهای توسعه یافته و هم کشورهای در حال توسعه صورت می گیرد با این تفاوت که زمینه های ایجاد این پدیده متفاوت است. در میان افرادی که در گروه های سنی مختلف اقدام به مهاجرت می کنند، نقش جوانان به عنوان، سرمایه انسانی و اعضای فعال جامعه که بخش مهمی از نیروی کارآمد جامعه را تشکیل می دهند، همواره بسیار پر رنگ جلوه نمایی کرده است. اگرچه مهاجرت همواره در طول تاریخ و در جوامع گوناگون پدیده ای مرسوم بوده اما امروزه روند تصاعدی مهاجران به ویژه دانشجویان زنگ خطری برای پیشرفت کشورهای در حال توسعه مانند ایران تلقی می گردد. این پژوهش به منظور شناخت عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر مهاجرت دانشجویان ایرانی به کشور مجارستان، با هدف مشخص نمودن نقش عوامل فوق بر مهاجرت و بر مبنای دو فرضیه اصلی انجام شده است: الف) به نظر می رسد میان عوامل فرهنگی (دافعه و جاذبه) تمایل به مهاجرت دانشجویان رابطه وجود دارد. ب) به نظر می رسد میان عوامل اجتماعی (دافعه و جاذبه) تمایل به مهاجرت دانشجویان رابطه وجود دارد. روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی، مبتنی بر تکنیک پرسشنامه و مصاحبه حضوری است. ضریب پایایی ابزار با استفاده از آلفا کرونباخ تایید گردیده و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS و با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون پیرسون) انجام شده است. نتایج نشان می دهد که عوامل جاذبه اجتماعی خارج از کشور و دافعه فرهنگی داخل کشور موثر بر مهاجرت دانشجویان ایرانی بوده و در مقابل تاثیر عوامل دافعه اجتماعی داخل کشور و جاذبه فرهنگی خارج از کشور بر پدیده مذکور تائید نمی شود.