مقاله بررسی نقش عوامل اجتماعی بر تکدی گری در شهر گنبدکاووس در سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در جامعه شناسی مطالعات جوانان از صفحه ۲۳ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش عوامل اجتماعی بر تکدی گری در شهر گنبدکاووس در سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکدی
مقاله تکدی گری
مقاله فقر اقتصادی
مقاله نابهنجاری
مقاله کجروی
مقاله نظارت خانواده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گدایی درخواست کمک مالی از دیگران برای گذراندن زندگیست که از زمان های بسیار دور در جوامع وجود داشته و همچنان وجود دارد. هدف بررسی و شناخت علل گرایش به تکدی گری قشرهای آسیب پذیر جامعه و ارائه نتایج آن به مدیران جهت برنامه ریزی مناسب جهت کاهش آن در کشور می باشد. روش تحقیق پیمایشی و مهمترین ابزار گردآوری داده ها یا تکنیک غالب در پژوهش، پرسشنامه است. جامعه آماری متکدیان شهر گنبدکاووس هستند که در این پژوهش سرشماری گردیدند. نتایج بررسی نشان می دهد، بین متغیرهای سن، تاهل، بعدخانوار، محل تولد، نظارت و سلامت خانواده، فقر اقتصادی، مهاجرت و دوستان با تکدی گری رابطه معنی داری وجود دارد و میزان همبستگی ۰٫۷۲۴ است. همچنین محاسبه رگرسیون نشان می دهد، در مجموع ۵۲٫۴ درصد تغییرات متغیر وابسته با عوامل اجتماعی مورد مطالعه تبیین می گردد، زیرا سطح معنی داری محاسبه شده برابر با ۰٫۰۰۰ می باشد که معنی دار بودن آن را در سطح ۹۹ درصد تایید می کند.