مقاله بررسی نقش صنایع و خوشه های فرهنگی و خلاق در مرمت بافت های تاریخی- شهری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در مرمت و معماری ایران (مرمت آثار و بافت های تاریخی فرهنگی) از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش صنایع و خوشه های فرهنگی و خلاق در مرمت بافت های تاریخی- شهری
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بافت تاریخی
مقاله مرمت و احیا
مقاله صنایع و خوشه های فرهنگی و خلاق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: چنگلوایی یونس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بافت های تاریخی، منبعی ارزشمند هستند که به مثابه دارایی فرهنگی و هویتی شهرها و کشورها به شمار می روند.
بیشتر اقدام های برنامه ریزی شده که برای مرمت و احیای این بافت ها صورت گرفته، بیانگر اهمیت ویژه این نواحی شهری است که تصویری مطلوب از شهرها را نشان می دهند. در بررسی گونه های متفاوت این اقدامات برنامه ریزی شده آنچه قابل درک است؛ وجود دیدگاهی تک بعدی درباره جنبه های صرفا کالبدی مرمت و احیای بافت های تاریخی و بی توجهی به رویکردهای فعالیت محور هم راستا با مداخلات کالبدی آنهاست.
از این رو در پژوهش حاضر با هدف ارائه رویکردی نوین، موضوع مرمت و احیای بافت های تاریخی، بسط داده و تفسیر راهبرد عام خوشه ها و صنایع فرهنگی و خلاق برای مرمت و احیای آنها بررسی شده است. در واقع نگارندگان در این مقاله، با بهره گیری از روش پژوهش تحلیلی- توصیفی و به کارگیری رویکردی میان رشته ای، شاخص های توسعه ای خوشه های فرهنگی را در زمینه های شهری در قالب مزیت ها، ویژگی ها، پتانسیل ها و امکانات توسعه ای در راستای مرمت و احیای بافت های تاریخی، ارائه داده اند.
در پایان، نگارندگان با بررسی نمونه های موردی اسناد و مدارک برنامه های مرمت و احیای بافت های تاریخی ایران، به ارائه نیازها و مسائل و محدودیت های آن ها پرداختند. به بیان دیگر، مدل تحلیلی به کار گرفته شده در این پژوهش با مقایسه زوجی میان نیازها و محدودیت های بافت های تاریخی همراه با ویژگی ها و امکانات خوشه های فرهنگی، راهبردهایی عملیاتی را برای برآورده ساختن نیازها و به حداقل رساندن محدودیت ها و مسائل بافت های تاریخی مطرح کرده است.