مقاله بررسی نقش صفات شخصیتی (وظیفه شناسی، سازگاری و هیجان خواهی) در رفتارهای پرخطر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تازه های علوم شناختی از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش صفات شخصیتی (وظیفه شناسی، سازگاری و هیجان خواهی) در رفتارهای پرخطر
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحول
مقاله کارکردهای اجرایی
مقاله اختلال نقص توجه
مقاله بیش فعالی
مقاله کودکان پیش دبستانی و دبستانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلمانی بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: آریاناکیا المیرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: با توجه به پیامدهای نامطلوب رفتارهای پرخطر و کم توجهی به شناسایی عوامل همبسته آن، هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش صفات شخصیتی وظیفه شناسی، سازگاری و هیجان خواهی در رفتارهای پرخطر بود.
روش: ۱۲۰نفر (۷۰ پسر) از شرکت کنندگان به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و به وسیله فرم کوتاه پرسش نامه پنج عامل بزرگ شخصیت (BFI)، فرم پنجم مقیاس هیجان خواهی زاکرمن و پرسش نامه رفتارهای پرخطر ارزیابی شدند.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین هیجان خواهی و رفتارهای پرخطر رابطه مثبت معنادار و بین سازگاری و وظیفه شناسی و رفتارهای پرخطر رابطه منفی معنادار وجود دارد. تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که ابعاد شخصیتی سازگاری و وظیفه شناسی پیش بینی کننده معنادار رفتارهای پرخطر هستند و از بین ابعاد هیجان خواهی، مولفه های بازداری زدایی و تجربه جویی رفتارهای پرخطر را پیش بینی می کنند. علاوه براین، میانگین نمرات پسران در مولفه های ماجراجویی، تجربه جویی و حساسیت به یک نواختی هیجان خواهی و رفتارهای پرخطر بیشتر از دختران بود.
نتیجه گیری: با توجه به نقش عوامل شخصیتی درگرایش افراد به رفتاهای پرخطر، می توان ازنتایج این پژوهش درراستای پیش بینی وپیشگیری از این نوع رفتارها و مداخلات لازم بهره برد.