مقاله بررسی نقش سیستم اورکسینرژیک در اثر مرفین بر مصرف غذا و آب در موش های صحرایی نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در کومش از صفحه ۳۸۰ تا ۳۸۷ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش سیستم اورکسینرژیک در اثر مرفین بر مصرف غذا و آب در موش های صحرایی نر
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گیرنده های اورکسین
مقاله مرفین
مقاله آشامیدن
مقاله خوردن
مقاله موش های صحرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صوفی آبادی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ناظمی صمد
جناب آقای / سرکار خانم: ارمی الهه
جناب آقای / سرکار خانم: اژدری زرمهری حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سلول های عصبی اورکسین هیپوتالاموس جانبی، نقش مهمی بر مصرف غذا دارند و در آن ها گیرنده مواپیوئیدی بیان می شود. هدف از این مطالعه بررسی نقش سیستم اورکسین بر اثر تغذیه ای و آب نوشی مرفین در موش های صحرایی نر بود.
مواد و روش ها: از ۴۰ سرموش صحرایی نر نژاد ویستار با وزن ۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم استفاده شد. حیوانات جراحی استرئوتاکسی شده و پس از یک هفته دوره بهبودی، به گروه های زیر تقسیم شدند: ۱٫ کنترل، ۲٫ حلال، ۳٫ تزریق مرفین، ۴٫ تزریق آنتاگونیست گیرنده ۱ اورکسین، ۵٫ تزریق آنتاگونیست گیرنده ۱ اورکسین + مرفین، داروها بعد از ۱۲ ساعت محرومیت غذایی تزریق و سپس تا ۴ ساعت بعد، میزان تغذیه و آب نوشی موش ها محاسبه گردید.
یافته ها: تزریق مرفین به داخل بطن جانبی سبب افزایش مصرف غذا و تعداد مراجعه به ظرف غذا گردید که استفاده از آنتاگونیست گیرنده ۱ اورکسین(SB334867)  این اثر مرفین را تضعیف نمود ولی بر میزان مصرف آب به وسیله مرفین تاثیری نداشت. تزریق مرفین سبب کاهش مصرف آب گردید ولی تعداد مراجعه به ظرف آب را افزایش بخشید. تزریق SB334867 از این اثر مرفین جلوگیری کرد.
نتیجه گیری: این احتمال می رود که حداقل یکی از مسیرهای اثر اوپیات ها بر میزان مصرف غذا و آب، سیستم اورکسینرژیک باشد.