مقاله بررسی نقش سرمایه اجتماعی در نوسازی بافت های فرسوده شهری مورد شناسی: شهر جویبار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در جغرافیا و آمایش شهری – منطقه ای از صفحه ۱۵ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش سرمایه اجتماعی در نوسازی بافت های فرسوده شهری مورد شناسی: شهر جویبار
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوسازی شهری
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله بافت فرسوده
مقاله کرد محله جویبار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه شاهکوهی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مدانلوجویباری مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: صمدی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نوسازی شهری به عنوان یکی از راهکارهای تدبیری در مواجه با فرسودگی پهنه بافت های فرسوده می باشد که در پی نگاه صرفا کالبدی نتایج کمابیش مشابه با سایر طرح های توسعه شهری را حاصل می نماید. بر این اساس سرمایه اجتماعی با شامل شدن ارزش هایی چون اعتماد و مشارکت و همبستگی در پهنه سکونتی، مفهومی است که در فرآیند نوسازی شهری در دهه های اخیر اهمیتی ویژه یافته است. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی با الگوی مداخلات کالبدی و انگیزه تداوم سکونت از یک سو و نوع و میزان رابطه میان سرمایه اجتماعی با افزایش مشارکت و سرعت در اجرای طرح های نوسازی شهری می باشد. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بر مبنای راهبرد پیمایشی می باشد. اطلاعات حاصله از طریق پرسشنامه در بین ۱۴۳ خانوار ساکن در کردمحله شهر جویبار گردآوری و با آزمون های آماری کای اسکوئر و ضریب همبستگی پیرسون و کای دو (دو طرفه) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که مداخلات کالبدی در محیط های زندگی عاملی در جهت ارتقای سرمایه اجتماعی ساکنان است که با مقدار کای اسکوئر ۶۳٫۰۵۶ در سطح معناداری ۹۹ درصد رابطه مورد تایید قرار گرفته و همچنین انگیزه تداوم سکونت نیز موجب افزایش سرمایه اجتماعی در بافت خواهد گردید که این رابطه با مقدار کای اسکوئر ۶۷٫۰۸۳ در سطح معناداری ۹۹ درصد به اثبات رسیده است. در این راستا پیشنهاد می گردد که متناسب با پتانسیل ها و نیازهای محله، الگوهای مداخلات کالبدی اولیه و تقویت انگیزه تداوم سکونت صورت گیرد و در پی آن ارتقاء سرمایه اجتماعی که منجر به افزایش مشارکت و سرعت عمل در طرح های نوسازی شهری می گردد، استفاده نمود.