مقاله بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر امنیت اجتماعی (مورد مطالعه کلیه زنان و مردان واقع در گروه سنی ۴۵-۱۸ سال شهر جهرم) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مطالعات توسعه اجتماعی ایران از صفحه ۱۱۹ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر امنیت اجتماعی (مورد مطالعه کلیه زنان و مردان واقع در گروه سنی ۴۵-۱۸ سال شهر جهرم)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امنیت اجتماعی
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله سرمایه اجتماعی درون گروهی
مقاله سرمایه اجتماعی برون گروهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیلتن فخرالسادات
جناب آقای / سرکار خانم: برومند مختار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرمایه اجتماعی یکی از مهمترین عنصر حیاتی توسعه و انسجام بخش جامعه می باشد، امنیت نیز یکی از نیازهای اساسی و شاخصه های کیفیت زندگی محسوب می شود و تداوم هر جامعه مرهون حفظ و بقاء امنیت است.
هدف این پژوهش بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر امنیت اجتماعی با روش تحقیق پیمایشی می باشد. در چارچوب تئوری از نظریه های گیدنز و در مواردی به تئوری وولکاک و نارایان تاکید شده است. جامعه آماری شامل کلیه زنان و مردان واقع در گروه سنی ۴۵-۱۸ سال شهر جهرم می باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۴۱۰ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. داده های لازم با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تصادفی جمع آوری شد. روایی سوالات با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت و با استفاده از تحلیل عاملی تعیین اعتبار گردید و سپس با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی ارتباط هر یک از متغیرها با امنیت اجتماعی سنجش و تجزیه و تحلیل شد.
نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان می دهد که بین تحصیلات پاسخگویان با امنیت اجتماعی تفاوت معناداری مشاهده می شود . نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین تعداد فرزندان، سرمایه اجتماعی درون گروهی و مشارکت اجتماعی به عنوان متغیر های مستقل با امنیت اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد. بر اساس داده های رگرسیونی متغیرهایی پیوند خانوادگی، مشارکت اجتماعی و گروه گرایی بر امنیت اجتماعی تاثیر دارند.