مقاله بررسی نقش سرطان زایی ژنوتیپ کدون ۷۲ ژن P53 در کارسینومای مهاجم مجرایی سرطان پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۳۸۷ تا ۳۹۳ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش سرطان زایی ژنوتیپ کدون ۷۲ ژن P53 در کارسینومای مهاجم مجرایی سرطان پستان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان
مقاله کدون ۷۲ ژن P53
مقاله ژنوتیپ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل محمدی رحیم
جناب آقای / سرکار خانم: نمازی محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سرطان پستان دومین عامل مرگ ناشی از سرطان در خانم ها می باشد. در چگونگی این سرطان مجموعه ای از عوامل اپی ژنتیکی و ژنتیکی نقش دارند. در مورد نقش سرطان زایی پلی مورفیسم آلل کدون ۷۲ ژن P53 در سرطان پستان اطلاعات ضد و نقیضی گزارش شده است. لذا، هدف از این مطالعه مشخص کردن ژنوتیپ، هموزایگوسیتی یا هتروزایگوسیتی کدون ۷۲ ژن P53 و ارتباط آن با کارسینومای مهاجم مجرایی سرطان پستان در سبزوار می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه مورد شاهدی بر روی ۱۶۰ نمونه که شامل  80مورد کارسینومای مهاجم مجرایی و  80نمونه سالم بود، انجام شد. DNA نمونه ها با استفاده از دو زوج پرایمر اختصاصی کدون ۷۲ ژن P53 تکثیر گردید. و ژنوتیپ محصول واکنش های زنجیره ای پلی مراز با الکتروفورز تعیین شد.
نتایج: میانگین سن بیماران سرطانی و سالم به ترتیب ۴۷٫۲۲±۱۲٫۹۵ و ۱۲٫۴۸±۴۸٫۰۵ سال بود. فراوانی ژنوتیپ هتروزیگوتی آرژینین/پرولین در نمونه های سرطانی و سالم به ترتیب ۴۹ (۳۰٫۶ درصد) و ۵۱ (۳۱٫۹ درصد) بود، در حالی که فراوانی ژنوتیپ هموزیگوتی آرژینین/آرژینین در نمونه های سرطانی و سالم به ترتیب ۲۹ (۱۸٫۱ درصد) و ۱۵ (۹٫۴ درصد) بود. فراوانی هموزیگوتی ژنوتیپ پرولین/ پرولین نیز در نمونه های سرطانی و سالم به ترتیب ۲ (۱٫۳ درصد) و ۱۴ (۸٫۸ درصد) بود که از نظر آماری بین این نوع ژنوتیپ در گروه های شاهد (سالم) و مورد (مبتلا به سرطان) تفاوت معنی دار مشاهده شد.
نتیجه گیری: ژنوتیپ کدون ۷۲ ژن P53 در سرطان زایی نقش دارد و مشخص کردن این ژنوتیپ می تواند در تعیین چگونگی پیشرفت، پیش آگهی و نوع درمان بیماری ارزشمند باشد.