مقاله بررسی نقش سبک های فرزند پروری ادراک شده در جهت گیری هدف پیشرفت دانش آموزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در (روان شناسی اجتماعی (یافته های نو در روان شناسی از صفحه ۳۹ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش سبک های فرزند پروری ادراک شده در جهت گیری هدف پیشرفت دانش آموزان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک فرزند پروری
مقاله جهت گیری هدف پیشرفت
مقاله انگیزش پیشرفت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشتاقی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: میرهاشمی مالک
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی حسن پاشا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی میزان پیش بینی جهت گیری هدف پیشرفت دانش آموزان، شامل اهداف تسلط-گرایش، تسلط-اجتناب، عملکرد-گرایش، عملکرد-اجتناب؛ توسط سبک های فرزند پروری است. نمونه پژوهش شامل ۶۰۹ دانش آموز دختر (۳۰۸ نفر) و پسر (۳۰۱ نفر) مدارس راهنمایی شهرستان دزفول بودند. برای سنجش جهت گیری هدف از پرسشنامه اهداف پیشرفت الیوت و مک-گریگور (۲۰۰۱) و برای سنجش سبک های فرزند پروری از پرسشنامه مرجع فرزند پروری (بوری، ۱۹۹۲) استفاده شد. روایی ابزارها از طریق روش تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آنها به روش آلفای کرونباخ تعیین شد. نتایج بیانگر روایی و پایایی مطلوب پرسشنامه ها بودند. با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان، میزان پیش بینی هر یک از جهت گیری هدف فرزندان توسط سبک های فرزند پروری بررسی شد. یافته ها نشان دادند که سبک مقتدر پیش بینی کننده مثبت اهداف تسلط-گرایش، و عملکرد-گرایش بود. هم چنین، سبک سلطه جو جهت گیری عملکرد-اجتناب را پیش بینی کرد.