مقاله بررسی نقش سبک های تربیتی خانواده های سنتی و مدرن بر عملکرد تحصیلی فرزندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی) از صفحه ۱۰۴ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش سبک های تربیتی خانواده های سنتی و مدرن بر عملکرد تحصیلی فرزندان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تربیت سنتی
مقاله تربیت مدرن
مقاله خانواده های سنتی
مقاله خانواده های مدرن
مقاله عملکرد تحصیلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوی اعلا سیدمرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کیفیت و محتوای همه نظام های آموزشی تا حد زیادی متاثر از برنامه ریزی دقیق و کاربرد ابزار وسبک های تربیتی متناسب است که بتواند در پیشبرد اهداف آموزشی جامعه نقش آفرینی کند. پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه نقش سبک های تربیتی خانواده های سنتی ومدرن برعملکرد تحصیلی فرزندان است که بیان کننده سبک علمی – کاربردی خانواده های سنتی و مدرن در تربیت و عملکرد تحصیلی و ارائه راهکار به آنهاست که مربیان اصلی فرزندان هستند. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی پیرسون است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر و پسر دوره دبیرستان منطقه ۸ آموزش و پرورش شهر تهران که در سال تحصیلی ۹۱ – ۹۲ مشغول به تحصیل بودند، شامل می شود که از بین آنها ۴۲۸ نفر (۱۹۲ دختر و ۲۳۶ پسر) به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ملاک عملکرد، بر اساس معدل کتبی سال قبل یا ترم گذشته شان بود. برای جمع آوری اطلاعات از یک پرسشنامه محقق ساخته با تعداد ۴۲ پرسش استفاده شد. به منظور برآورد همسانی درونی، ازروش آلفای کرانباخ ابتدا بر روی یک نمونه ۵۰ نفری که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، اجرا گردید و ضریب اعتبار محاسبه شده ۰٫۸۷۱ به دست آمد. نتایج نشان دادند که ۱ – سبک های تربیتی می توانند پیشرفت تحصیلی را پیش بینی کنند. ۲ – بین متغیرهای سبک های تربیتی و عملکرد تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. (P<0.05) 3- بین میانگین نمره های دختران و پسران تفاوت معناداری وجود دارد؛ یعنی پسران بیشتر از دختران به سبک تربیتی مدرن پرورش می یابند. ۴ – در سبک تربیت ترکیبی (سنتی و مدرن) تفاوت معناداری بین دختران و پسران وجود نداشته است.