مقاله بررسی نقش رضایت از زندگی بر میزان نشاط اجتماعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در جامعه شناسی مطالعات جوانان از صفحه ۸۷ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش رضایت از زندگی بر میزان نشاط اجتماعی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضایت از زندگی
مقاله نشاط اجتماعی
مقاله محرومیت نسبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرجی طوبی
جناب آقای / سرکار خانم: خادمیان طلیعه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر با توجه به مطالعات نظری در حوزه های روانشناسی اجتماعی و روانشناسی بررسی بنیادین بر مفهوم رضایت از زندگی به عنوان متغیر ثابت مورد ارزیابی واقع شد و همبستگی، رابطه دقیق آن با نشاط اجتماعی تایید گردید. مطالعه با هدف تعیین نقش رضایت از زندگی بر میزان نشاط اجتماعی دانشجویان انجام گرفت. در این مطالعه توصیفی، ۳۵۰ دانشجو را به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از میان دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران شرق انتخاب گردیدند. این پژوهش به روش پیمایشی بوده و از پرسشنامه جهت گردآوری داده ها استفاده شده است. اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی (رگرسیون خطی، ضریب پیرسون و …) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از ترکیب گویه ها در خصوص رضایت از زندگی در بین پاسخگویان حاکی از آن است که ۶٫۲۰ درصد دانشجویان در حد پایین، ۷۵٫۱ درصد در حد متوسط و ۴٫۳ درصد در حد بالا از زندگی شان رضایت دارند و یافته ها بیانگر متوسط بودن این احساس در اکثر دانشجویان است. مطابق یافته های تبیینی بین رضایت از زندگی دانشجویان و میزان نشاط آنها ارتباط معنی دار و مثبتی وجود دارد. همچنین بین متغیرهای درآمد و محرومیت نسبی و میزان رضایت از همبستگی معنی داری وجود دارد.