مقاله بررسی نقش رضایتمندی در پیش بینی تعهد نیروهای داوطلب در ورزش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مدیریت ورزشی (حرکت) از صفحه ۲۹ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش رضایتمندی در پیش بینی تعهد نیروهای داوطلب در ورزش
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حفظ و نگهداری داوطلب
مقاله تعهد سازمانی
مقاله رضایتمندی
مقاله رویداد ورزشی
مقاله منابع انسانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اندام رضا
جناب آقای / سرکار خانم: منتظری امیر
جناب آقای / سرکار خانم: فیضی سمیرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش، پیش بینی تعهد سازمانی بر اساس عوامل رضایتمندی نیروهای داوطلب در ورزش می باشد. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق کلیه نیروهای داوطلب شرکت کننده در دهمین المپیاد فرهنگی – ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های سراسر کشور بود. به دلیل پایین بودن حجم جامعه آماری، نمونه به صورت تمام شمار به دست آمد که در حقیقت نمونه برابر جامعه است (n= N). بر این اساس، ۱۲۰ نفر به عنوان نمونه آماری ارزیابی شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق سه پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، رضایتمندی از تجارب داوطلبی (ملائی و همکاران) و تعهد سازمانی (آلن و می یر) جمع آوری شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط گروهی از استادان صاحب نظر دانشگاهی تایید شد. در یک مطالعه راهنما و با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ مقدار پایایی پرسشنامه های رضایتمندی و تعهد سازمانی برابر با ۰٫۹۲ محاسبه شد. داده های تحقیق در دو سطح توصیفی و استنباطی ارزیابی شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های فریدمن و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین تعهد سازمانی و رضایتمندی داوطلبان به ترتیب برابر با ۳٫۶۶±۰٫۶۴ و ۳٫۷۹±۰٫۴۹ بود. همچنین یافته های تحقیق نشان داد که اولویت عوامل رضایتمندی داوطلبان به ترتیب شامل رضایت از کسب تجربه، اجتماعی، هدفمند، تعهد، شغلی، مادی، پیشرفت و حمایتی است. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون مشخص شد چهار عامل رضایت از تعهد، حمایتی، شغلی و مادی ۵۷ درصد واریانس تعهد سازمانی داوطلبان را تبیین می کنند (R2= 0.57، P= 0.001، F (4, 115)= 37.164). از این رو به مدیران امور داوطلبی و مسوولان برگزاری رویدادهای ورزشی پیشنهاد می شود به تاثیرگذاری عوامل رضایتمندی داوطلبان و تعهد سازمانی آنان بر یکدیگر توجه داشته باشند و باتوجه به اولویت های مشخص شده برای عوامل رضایتمندی و تعهد سازمانی، برنامه های مدیریت داوطلبان را به گونه ای طراحی و اجرا کنند که باعث افزایش رضایتمندی نیروهای داوطلب و بالا رفتن سطح تعهد آنان شود.