مقاله بررسی نقش حفاظتی سلنیوم در کاهش اثرات سم T-2 بر فعالیت فاگوسیتوزی نوتروفیل انسان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از صفحه ۱۶۷ تا ۱۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش حفاظتی سلنیوم در کاهش اثرات سم T-2 بر فعالیت فاگوسیتوزی نوتروفیل انسان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سم t-2
مقاله نوتروفیل
مقاله فعالیت فاگوسیتوزی
مقاله سلنیم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوی سیدآیت
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمیان جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: عارف پور محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: ریاضی پور مجید
جناب آقای / سرکار خانم: پورساسان نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی جلیلیان فرید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف:مایکوتوکسین T-2 اثرات جدی بر سلول های سیستم ایمنی می گذارد. این مطالعه با هدف بررسی اثر سم T-2 بر روی فعالیت فاگوسیتوزی نوتروفیل خون محیطی انسان و نقش حفاظتی سلنیم بر این فرآیند طراحی و اجرا شده است.
روش بررسی:در این مطالعه تجربی، نوتروفیل خون محیطی انسان با استفاده از روش دکستران- فایکول خالص سازی گردید. برای تعیین میزان فعالیت فاگوسیتوزی نوتروفیل ها از روش شمارش تعداد بلع مخمرهای کاندیدا آلبیکانس اپسونیزه استفاده شد. سپس میزان فعالیت فاگوسیتوزی نوتروفیل در حضور غلظت های مختلف سم
T-2 مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، اثر غلظت های مختلف سلنیم در کاهش اثرات سم T-2 مطالعه شد. از روش آماری آنالیز واریانس در نرم افزار Stata جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
یافته ها:سم
T-2 در غلظت µg/ml 100 بر فعالیت کاندیدا کشی نوتروفیل تاثیر گذاشته و این فعالیت را تقریبا به نصف کاهشداد. سلنیم در غلظت µg/ml100 بهترین اثر را داشت و فعالیت کاندیداکشی را نزدیک به ۹۰ درصد بهبود بخشید.
نتیجه گیری:بر اساس نتایج این مطالعه سم
T-2 موجب کاهش شدید فعالیت فاگوسیتوزی نوتروفیل ها می گردد و سلنیم اثر حفاظت بخش دارد و می تواند فعالیت فاگوسیتوزی را تقریبا به حالت طبیعی بازگرداند.